55% mkb vind geen financiering volgens CBS | Geen actie tegen Flitskredieten | Kabinet wil meer Social Impact Bonds

Afgelopen week kwam de nieuwe Financieringsmonitor van het CBS uit. Duidelijk was dat vooral kleine ondernemers nog steeds problemen hebben om financiering te vinden. In deze nieuwsbrief een uitgebreide analyse van de cijfers.

Verder blijkt deze week dat Minister Hoekstra nog geen actie wil ondernemen tegen flitskredieten en dat Staatssecretaris van Ark meer ruimte wil voor experimenten met Social Impact Bonds.

Deze week de volgende artikelen:

  • CBS onderzoek: 55% van het mkb vind geen financiering
  • Kabinet wil meer Social Impact Bonds voor overheidstaken
  • Geen maatregelen, wel onderzoek naar flitskredieten
  • Topjaar Voordekunst: €20m grens doorbroken, 616 succesvolle campagnes en 84% success-rate
  • Mona Keijzer over alternatieve financiering
  • Alternative Finance Roundtable Holland Fintech

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

CBS onderzoek: 55% van het mkb vind geen financiering

Uit de nieuwe Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat vooral kleine en middelgrote bedrijven problemen hebben met het aantrekken van financiering. Terwijl 24% van mkb bedrijven financiering zoekt, lukt het slechts 45% van deze groep om daadwerkelijk financiering te ontvangen. De rest valt in de voorafgaande fases af, blijkt uit het onderzoek.

Financieringsmonitor 2018 - "business economy"

Afgelopen jaren werd de financieringsmonitor opgeleverd door Panteia. Sinds dit jaar wordt dit gedaan door het CBS en wordt er een veel grotere groep ondernemers ondervraagd. De enquête is uitgezet onder bijna 10.000 ondernemers (minimaal 2 medewerkers) en 5.263 hebben daadwerkelijk deelgenomen.

Het CBS geeft aan dat in de "business economy" die onderzocht is (geen landbouw) met 2-250 werknemers er in totaal 242.835 bedrijven zijn waar ruim 4 miljoen mensen werkzaam zijn.

Bij het lezen van het onderzoek is het wel belangrijk om te weten dat de ZZP-ers / eenmansbedrijven zonder personeel (ca. 750.000 bedrijven) hier niet in zijn meegenomen.

55% ondernemers vind geen financiering

Op basis van de publicatie van het rapport schrijft het FD dat vooral kleine bedrijven problemen hebben om financiering aan te vragen en dat vooral die bedrijven steeds meer op zoek gaan naar alternatieve vormen van financiering.

In een commentaar hierop heb ik duiding mogen geven om dit in perspectief te zetten. Uit eerdere onderzoeken bleek namelijk al dat minimaal 1/3 van de ondernemers aangaf interesse te hebben om gebruik te maken van alternatieve financiering, maar dat slechts 5% het gebruikt. Er is nog steeds een grote mismatch.

Belangrijkste redenen zijn dat het lastig blijft voor ondernemers om de juiste, betrouwbare financiers te selecteren en de onbekendheid over de nieuwe financieringsvormen bij de mkb adviseur.

55% ondernemers vind geen financiering

In het rapport wordt wel aangegeven dat het mkb nog problemen heeft met het vinden van financiering, maar in het persbericht en samenvatting wordt alleen ingegaan op het succespercentage bij aanvragen. Dit is 84% in totaal (en 99% bij het grootbedrijf). Dit zegt alleen niets over het uitvalpercentage in de fases voordat een aanvraag formeel wordt ingediend.

Van de 57.430 mkb bedrijven die in 2018 financiering zochten, hebben uiteindelijk maar 25.940 financiering ontvangen. Dit is slechts 45%! Bij 55% van de bedrijven is het dus niet gelukt om financiering te vinden. Een deel van de bedrijven had daadwerkelijk geen financiering nodig (of was niet levensvatbaar), maar een belangrijk deel "verwacht geen succes", is afgeschrikt en/of weet de weg niet naar alternatieve vormen van financiering. Ik maak me daar zorgen over, omdat ondernemers ook aangeven dat ze niet kunnen uitbreiden, geen extra personeel kunnen aannemen of niet kunnen innoveren.

In een uitgebreide blogpost heb ik dit verder uitgezocht. Neem gerust door, ik ben benieuwd naar aanvullende inzichten en opmerkingen.

Lees verder:

Kabinet wil meer Social Impact Bonds voor overheidstaken

Private investeringen zijn een uitstekend middel om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkloosheid op te lossen. Dat vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij roept gemeenten op vaker gebruik te maken van een Social Impact Bond.

Social Impact Bond

Een Social impact Bond is een prestatiecontract tussen een overheidsinstantie en een investeerder, waarbij de doelen van tevoren zijn vastgesteld. Overheden dragen niet zelf het financiële risico. Pas na afloop van een project betalen ze voor de behaalde resultaten. Naast de maatschappelijke winst, vormt de besparing op bijvoorbeeld uitkeringen, het financiële rendement voor de investerende partij.

Alternatief voor subsidie

Tijdens de bijeenkomst zag een Delftse wethouder het als een goed alternatief voor subsidie: "Daarbij stel je vooral geld beschikbaar voor het leveren van een inspanning. Het klinkt zinvoller om voor een resultaat te betalen".

Kritiek

In de Tweede Kamer waren vorig jaar nog kritische vragen gesteld over het gebruik van de SIB door de SP. De partij vind vermenging tussen overheidstaken en privaat geld niet gewenst.

Een andere tegenwerping is dat lokale overheden het risico lopen te afhankelijk te worden van niet-publieke middelen bij het in stand houden van diensten die door de landelijke overheid zijn afgestoten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwde onlangs voor deze ontwikkeling: "SIB’s zijn komen bovendrijven op de golven van drie decennia neoliberalisme. De vraag is of het wenselijk is als een klein groepje vermogenden greep krijgt op de agenda van de overheid".

De staatssecretaris wil nu vooral experimenteren en ervaringen opdoen. Ik vind dit een goede stap van haar, omdat dit de enige manier is om daadwerkelijk uit te zoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn van deze nieuwe financieringsvorm.

Geen maatregelen, wel onderzoek naar flitskredieten

Uit de kamerbrief van Minister Hoekstra als antwoord op de vragen over berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp'er, beantwoord minister Hoekstra dat hij het te vroeg vindt om nu maatregelen af te kondigen, maar dat hij hier wel nader onderzoek naar wil doen.

Tot 200% rente

Aanleiding van de discussie was een onderzoek naar de groei en agressieve marketing van flitskredieten in de Nederlandse markt die tot 200% aan rente zouden kosten. Ik schreef hier afgelopen maand al eens uitgebreid over.

Minister Hoekstra geeft in de kamerbrief aan dat hij nu nog geen maatregelen wil aankondigen, maar het wel blijft monitoren en eerst een onderzoek naar de mogelijke problemen in de markt gaat doen. Dit werd eerder ook al aangegeven door de minister, dus we wachten af:

“Dat brengt mij bij de motie op stuk nr. 90 van de heer Sneller. Die verzoekt mij om specifiek te kijken naar de niet-bancaire kredietverlening en verzoekt de regering ook om de omvang van de problematiek in kaart te brengen. Dat lijkt mij heel erg logisch. Volgens mij moet ik dat doen en de Kamer daarover berichten, en vervolgens ook bezien — dan zijn we bij het tweede stuk van de motie — of er nog actie nodig is. Ik denk dat we het ook juist in die volgordelijkheid moeten doen. Dat is een hele logische manier om het te doen. ”

Zelfregulering

Daarnaast verwacht hij veel van zelfregulering van de sector en benoemt daar concreet de gedragscodes die zijn opgesteld door de NVB en Stichting MKB Financiering:

"Vooralsnog is ingezet op verbetering van de bescherming van kleinzakelijke klanten door middel van zelfregulering. De NVB heeft een gedragscode kleinzakelijk ontwikkeld t.b.v. kredietverlening aan zzp’ers en mkb’ers. De gedragscode is op 1 juli 2018 in werking getreden. De code wordt jaarlijks in opdracht van de NVB door een externe partij gemonitord.
Ook is de nieuwe stichting MKB-financiering waar verschillende niet-bancaire kredietverleners in verenigd zijn bezig met het opstellen van gedragsregels en afspraken over transparantie. Ik vind het nog te vroeg om te concluderen dat zelfregulering in dit verband niet werkt."

Deze gedragscodes worden echter niet erkend en onderschreven door de aanbieders van flitskrediet. De ondernemers en mkb adviseurs zullen dan ook goed worden geïnformeerd om geen zaken te gaan doen met aanbieders van financiering die niet aangesloten zijn bij deze organisaties en de Gedragscodes onderschrijven.


Topjaar Voordekunst: €20m grens doorbroken, 616 succesvolle campagnes en 84% success-rate

Mooie cijfers over 2018 van Voordekunst, het grootste reward-crowdfunding platform van Nederland. Al 60.000 personen doneerden via het platform in 2018 met een gemiddelde donatie van €72. Ook werd er €412.775 via match-funding bijgedragen door (maatschappelijke) partners.

Adviestraject en actieve ondersteuning

Bij Voordekunst kunnen organisaties die een hoog doelbedrag hebben, ondersteund worden in een adviestraject. Dat dit succesvol kan zijn, bleek uit de campagne voor Theater Walhalla waar €80.000 aan donaties werd opgehaald via 681 donaties. Voor zo'n campagne een heel hoog bedrag. De lessen van deze campagne werden ook gedeeld via het blog van Voordekunst.

Zie hier de uitgebreide infographic met alle details.

Mona Keijzer over alternatieve financiering

Bij een bedrijfsbezoek van Staatssecretaris Mona Keijzer aan Seafarm, een traditionele en groeiende ondernemer die via alternatieve financiering gefinancierd is, werd door Mona Keijzer nogmaals het belang van alternatieve financiering en de rol van Stichting MKB Financiering benadrukt.

Mona Keijzer over het belang van Stichting MKB Financiering voor ondernemers

Alternative Finance Roundtable Holland Fintech

Op uitnodiging van Holland Fintech sloot ik afgelopen week aan bij de "Alternative Finance Roundtable" om uitleg te geven over de nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving. Een interessante discussie volgde met voorlopers in de Alternatieve Financieringsmarkt in Nederland.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).