PassendFinancieren platform live! | CBS: €34 miljard corona steun | 3 van 8 EU crowdfunding vergunningen in Nederland - wat doen wij beter dan de rest van Europa?

PassendFinancieren platform live! | CBS: €34 miljard corona steun | 3 van 8 EU crowdfunding vergunningen in Nederland - wat doen wij beter dan de rest van Europa?

Deze week een iets compacter nieuwsbrief. Ik schijf deze nieuwsbrief namelijk vanuit mijn hotelkamer in Ljubljana, omdat ik enkele dagen in Slovenië ben voor een aantal lezingen en workshops over community financiering voor duurzame transitie bij o.a. EIT Climate KIC en HUB-in.

Belangrijkste nieuws deze week is de soft launch van het platform Passend Financieren. Hiermee wordt een toegangspoort opgezet voor ondernemers die op zoek zijn naar (non-bancaire) financiering en hier financiers en adviseurs kunnen vinden om hen te begeleiden. De komende maanden kun je hier meer nieuws over verwachten!

Daarnaast een uitgebreide samenvatting van het CBS onderzoek naar de Corona steunmaatregelen. Maar liefst €34 miljard hebben we als overheid uitgegeven. Waar is dit naar toe gegaan? En wat kunnen we er van leren?

Artikelen deze week:

 • Passend Financieren - Platform voor ondernemers op zoek naar non-bancaire financiering
 • CBS analyse: Twee jaar coronasteun kost overheid €34 miljard
 • Eerste 3 van 8 Europese crowdfunding vergunningen in Nederland
 • Standaard model voor converteerbare lening (België)

Events:

 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers
 • 20/12 - HOGIAF Netwerkbijeenkomst mkb financieringen
 • 25/1 - Webinar: Alternative finance for solution providers and buyers of first-of-a-kind sustainable transport
 • 14/2 - The Place To Crowd - Europa's grootste crowdfunding event in Parijs

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Passend Financieren - Platform voor ondernemers op zoek naar non-bancaire financiering

Vandaag vind er een "soft-launch" plaats van het platform Passend Financieren. Via dit platform kunnen ondernemers uitleg krijgen over non-bancair financieren en terecht komen bij de juiste financier of adviseur die hen bij de aanvraag begeleid.

Onafhankelijk platform en financieringswijzer

Passend Financieren is een onafhankelijk platform zonder commercieel belang. Financiers en adviseurs betalen geen vergoeding, waardoor er een onafhankelijk advies komt die het beste aansluit bij de meest geschikte financiering voor de ondernemer.

Op Passend Financieren is ook een handige financieringswijzer te vinden. Door middel van acht korte vragen ontvangt de ondernemer via deze tool een overzicht met de financiers die de meest passende financiering bieden. Op basis van de resultaten kan de ondernemer direct zelf contact opnemen met de financiers of een adviseur inschakelen voor begeleiding.

Onderdeel van de oplossing “1-deur principe” Minister Adriaansens

Tijdens het mkb financieringscongres van Stichting MKB Financiering op 13 juni kondigde Minister Adriaansens aan dat zij werkt aan een centrale oplossing waar ondernemers terecht moeten kunnen voor het zoeken naar passende financiering.

Met PassendFinancieren.nl verwachten wij onderdeel te zijn van deze oplossing om hiermee de private financieringen te kunnen ontsluiten van non-bancaire financiers. Samen met banken en ondernemersnetwerken wordt nu ook onderzocht op welke manier PassendFinancieren verder een rol kan spelen.

Passend financieren doorontwikkeling

Voor Stichting MKB financiering is Passend Financieren een eerste stap om de financiering van het MKB passender, duurzamer, transparanter en breder toegankelijker te maken voor alle ondernemers van Nederland.

Verschillende ondernemersnetwerken en gemeenten hebben al aangekondigd om hun achterban actief te gaan verwijzen naar dit platform. Ook zal in 2023 het platform verder uitgebreid gaan worden met aanvullende dienstverlening voor ondernemers en zullen meer financiers en adviseurs zich aansluiten.

CBS analyse: Twee jaar coronasteun kost overheid €34 miljard

CBS analyse: Twee jaar coronasteun kost overheid €34 miljard

Het CBS heeft een uitgebreid overzicht gepubliceerd van het gebruik van coronasteunmaatregelen door bedrijven. Dat zijn in totaal bijna 652 duizend bedrijven (waarin ook zzp-ers zijn meegenomen).  Bijna 35% (!) van de Nederlandse bedrijven heeft 1 of meerdere regelingen gebruikt, waarbij de TOZO-regeling en het uitstellen van belastingbetaling het meest zijn ingezet.

Publieke regelingen: NOW, TVL, Tozo, uitstel belastingbetaling

In het gedetailleerde overzicht wordt duidelijk zichtbaar dat de meeste aanvragen voor de regelingen aan het begin van de pandemie waren en dat dit per kwartaal afnam.

Ook werd inzichtelijk dat ruim 75% van de horeca bedrijven één of meerdere regelingen hebben aangevraagd. De andere sectoren die veel gebruik hebben gemaakt van de regelingen waren vervoer & opslag (50,5%), cultuur, sport & recreatie (45,1%) en handel (42,3%).

€34 miljard aan steunmaatregelen

In totaal werd er voor €34 miljard aan steun verstrekt, waarbij het merendeel (€23,9 miljard) bestemd was voor loondoorbetaling van medewerkers via de NOW egeling. En hoewel de TOZO regeling het meeste gebruikt werd, was de overheid is "slechts" €3,5 miljard aan kwijt.

Een gedetailleerd gebruik van de regelingen, bijvoorbeeld welke sectoren procentueel het meest gebruik hebben gemaakt van de NOW (bioscopen), of waar de meeste steun aan uitbetaald is (horeca met €4,3 miljard) is hier terug te vinden.

Op 30 juni 2022 stond er daarnaast nog €20,8 miljard open aan uitgestelde belastingschulden. Deze moeten in 5-7 jaar worden terugbetaald.

Gebruik BMKB-C, GO-C, KKC en Qredits

Het gebruik van de garantieregelingen viel erg tegen. Uiteindelijk zijn er 4.170 leningen met een BMKB-C garantie verstrekt, waarvan het merendeel (ca. 3.500) in de eerste 3 maanden. Ook hier bleken de sectoren horeca (35,6%) en handel (24,1%) het meest gebruik te maken van deze garantieregeling. Ook al voor corona werd er in deze sectoren het meest gebruik gemaakt van de "normale" BMKB regeling.

In de zomer kwam de KKC beschikbaar voor kleine ondernemers, maar ook hiervan werden uiteindelijk slechts 1.995 kredieten verstrekt door banken, waarvan het merendeel in de tweede helft van 2020.

Naar verhouding heeft Qredits dan veel meer bereikt . Zij hebben 2.065 corona overbruggingskredieten kunnen verstrekken, meer dus dan alle banken samen met de KKC. Ook loopt de verstrekking veel gelijkmatiger en werden er gemiddeld tot het eind van de meetperiode (juni 2022) tussen de 10-45 aanvragen per week verstrekt.

Minder vraag naar financiering

Als mogelijke verklaringen waarom er minder gebruik gemaakt is van de verschillende garantieregelingen, schrijft het CBS dat de andere regelingen (oa NOW en belastinguitstel) interessanter waren voor de ondernemers, maar ook dat er minder behoefte was om nu financiering aan te trekken.

Uit de conjunctuurenquête uit mei 2021 bleek dat 75 procent van de bedrijven in de sectoren horeca en cultuur, sport en recreatie aangaf geen investeringsbehoefte te hebben, of de investeringen uit beschikbare eigen middelen te hebben gedaan. In de overige sectoren lag dit op 80 tot 90 procent.

Donkere wolken boven de economie

Afsluitend wordt een blik in de toekomst geworpen. Vanuit een macroperspectief lijkt Nederland goed uit de coronacrisis te zijn gekomen, en ook internationaal gezien staan we er nog steeds goed voor. Maar donkere wolken pakken zich samen.

Er staat op dit moment nog een belastingschuld van 20,8 miljard euro uit bij ondernemingen die binnen zeven jaar moet worden terugbetaald. De Nederlandsche Bank (DNB) constateerde dat ongeveer de helft van de bedrijven die uitstel van belastingbetaling hebben, gedurende de komende vijf jaar de helft van hun winst moeten gebruiken voor terugbetalingen.

Daarnaast moeten ook nog behoorlijk wat bedrijven NOW of TVL terugbetalen. Dit kan tot financiële problemen leiden bij een deel van deze bedrijven. Daarbovenop zijn de economische vooruitzichten mede door de Oekraïne-oorlog en allerlei toeleveringsproblemen op korte termijn niet florissant. Gevoed door de hoge inflatie, energieprijzen en mogelijke gastekorten dreigt een recessie.

Zulke schokken gaan het bedrijfsleven raken en het risico op opheffingen of faillissementen vergroten. Die risico’s lijken, althans voor een deel van de bedrijven, nu groter dan voor corona omdat buffers zijn geslonken en een deel van de bedrijven blijvend te kampen heeft met een verslechterde uitgangspositie vanwege de nog bestaande schuldenlast.

Recentelijk rapporteerde het CBS al over oplopende bedrijfsopheffingen. In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76 duizend bedrijven opgeheven. Sinds de start van de meetmethode in 2007 was dit aantal niet zo hoog.

Veel analisten voorzien voor het einde van dit jaar een krimp van de economie door de energiecrisis, de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, vraaguitval en de gevolgen van de koopkrachtdalingen. Kortom, een volgende lakmoesproef voor de eerder sterk gebleken weerbaarheid van onze economie.

Jaarvergadering Duitse crowdfunding branchevereniging
Eerste 3 van 8 Europese crowdfunding vergunningen in Nederland

Eerste 3 van 8 Europese crowdfunding vergunningen in Nederland

De AFM heeft een crowdfunding-vergunning verleend aan NLInvesteert. Op dit moment zijn 3 van de 8 Europese vergunningen uitgegeven in Nederland. Opvallend is dat de Nederlandse toezichthouder en de Nederlandse crowdfunders een stuk sneller gaan dan hun Europese concullega's. Een groot verschil lijkt te zitten in de pro-actieve samenwerking van SMF met de AFM, waar in andere landen geen organisatie zich voor heeft ingezet.

Duitsland

Afgelopen week werd ik gevraagd de Nederlandse ervaringen te delen over het ECSP traject tijdens de jaarvergadering van de Duitse crowdfunding vereniging. De Duitse platformen en toezichthouder hebben lange tijd geen actie willen ondernemen en hebben zelfs er sterk voor gelobbyd (samen met de Franse toezichthouder) dat de transitieperiode een jaar verlengd zou worden tot 10 november 2023.

Enkele Duitse platformen denken er nu nog steeds over na om een aanvraag buiten Duitsland in te gaan dienen, vanwege de stroeve samenwerking met de toezichthouder.

Samen optrekken met toezichthouder en platformen

Ik heb gedeeld dat de Nederlandse platformen die nu een vergunning hebben al begin dit jaar met de voorbereidingen al zijn gestart, maar ook dat wij als SMF al 2 jaar met de sector en de toezichthouder actief in overleg zijn om deze transitie voor te bereiden en te begeleiden.

Er zijn meerdere kennissessies georganiseerd tussen de sector en de toezichthouder, we hebben begin dit jaar een survey uitgezet om de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen in het proces voor de platformen en hebben nog steeds gestructureerd overleg met de toezichthouder om eventuele knelpunten vroeg te signaleren.

Deze aanpak was voor de Duitse platformen verhelderend, omdat de Duitse branchevereniging zich vooral als formele belangenbehartiger heeft opgesteld en minder het proces heeft begeleid.

Frankrijk

Ook de voorzitter van de Franse crowdfunding vereniging deelde haar ervaringen met de Franse toezichthouder en het ECSP proces. Ook daar zijn platformen pas sinds kort gestart met het aanvraagproces en loopt de communicatie niet soepel. Hier heeft slechts 1 platform op dit moment de vergunning.

Standaard model voor converteerbare lening (België)

Standaardisatie van juridische documenten verlaagd papierwerk en kosten voor ondernemers. Ik verbaas mij er nog steeds zo vaak over, waarom juristen en notarissen voor vergelijkbare activiteiten hun eigen modellen opstellen en dat ondernemers dit accepteren.

Standaard Convertible Loan Agreement (CLA)

Binnen het startup ecosysteem is het steeds gebruikelijker om in een vroege fase een converteerbare lening uit te geven. Hiermee wordt in eerste instantie de financiering verstrekt als lening, maar bij een volgende investeringsronde, wordt de lening geconverteerd naar aandelen (en krijgt de investeerder hiervoor een korting op de prijs).

Het Belgische Syndicate One, heeft nu in samenwerking met Belgische kantoren een standaard template hiervoor op laten stellen. Belgische, internationale of privé investeerders kunnen hiervan gebruik maken om de voorwaarden vast te leggen. Hierbij is rekening gehouden met de belangen van de ondernemer en van de investeerders. Kosten en doorlooptijd worden hiermee verlaagd.

Er zijn slechts twee documenten:

Zijn er in Nederland hier voorbeelden van bekend?

Events

De laatste tijd besteed ik weer steeds meer tijd in het organiseren en het delen van kennis via externe events. Ik merk dat ik daar veel energie van krijg en ook zelf ook weer veel van opsteek.

Dit doe ik via de Universiteit Utrecht (oa via het jaarlijks ECAF event met internationale onderzoekers), maar ook in Nederland via bijeenkomsten van Stichting MKB Financiering en bijeenkomsten waar ik op persoonlijke titel wordt gevraagd.

Hieronder een selectie uit enkele publiek toegankelijke bijeenkomsten die mogelijk voor lezers van deze nieuwsbrief interessant zijn en publiek toegankelijk zijn:

 • 7/12 - Seminar WWFT voor adviseurs en non-bancaire financiers
 • 20/12 - HOGIAF netwerkbijeenkomst mkb financieringen
 • 25/1 - Webinar: Alternative finance for solution providers and buyers of first-of-a-kind sustainable transport
 • 14/2 - The Place To Crowd - Europa's grootste crowdfunding event in Parijs
Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

Seminar Wwft voor adviseurs en non-bancaire financiers

SMF organiseert in het kader van kennisontwikkeling binnen de sector samen met ACG International en Hupkes c.s. advocaten het seminar ‘Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).’

Sprekers

De sprekers Edith Nordmann, Thomas Klaarenbeek en Marius Hupkes zullen samen met SMF specialisten bespreken wat de Wwft voor financiers en financieringsadviseurs betekent en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Meer informatie en aanmelden: "Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)"

HOGIAF - Netwerkbijeenkomst Uitdagingen en mogelijkheden voor MKB-ondernemers bij Financieringen

HOGIAF - Netwerkbijeenkomst Uitdagingen en mogelijkheden voor MKB-ondernemers bij Financieringen

Op dinsdag 20 december 2022 geef ik een lezing over de veranderende mkb financieringsmarkt in de sociëteit De Industrieele Groote Club in Amsterdam op de netwerkbijeenkomst van Hogiaf.

Hogiaf

HOGIAF is de grootste landelijke cross-culturele, multi-sectorale ondernemersvereniging, heeft vele samenwerkingsverbanden en is lid van MKB-Nederland.

In het kader van verbinding en bevorderen van cross-culturaliteit organiseert Hogiaf ieder jaar grote netwerkbijeenkomsten, waar zij externe sprekers voor uitnodigen. Aan deze bijeenkomst kunnen ongeveer 150 genodigden deelnemen: Hogiaf leden, goede externe relaties, Tweede Kamerlede en ondernemers uit andere relevante netwerken.

Inclusieve ecosysteem voor financieren

Ik heb al eerder beargumenteerd dat de Nederlandse mkb financieringsmarkt niet even toegankelijk is voor iedereen. Hierdoor missen we als samenleving veel ondernemende potentie door ondernemers die niet verder kunnen innoveren of groeien. Een belangrijke uitdaging is het verbinden van de ecosystemen van ondernemers en financiers.

Ik ga op 20 december graag het gesprek aan met de zaal en de aanwezigen of zij deze uitdagingen herkennen en welke mogelijkheden  zij zien om deze netwerken dichter bij elkaar te brengen.

Aanmelden kan hier: "HOGIAF - Netwerkbijeenkomst Uitdagingen en mogelijkheden voor MKB-ondernemers bij Financieringen"

Webinar: Alternative finance for solution providers and buyers of first-of-a-kind sustainable transport

Op 23 januari organiseren we vanuit het Europese ENTRANCE project een webinar over alternatieve financieringsmogelijkheden voor steden en startups met innovatieve transport oplossingen. Zelf zal ik daar en presentatie geven over de mogelijkheden en daarnaast zullen enkele investeerders en succesvolle ondernemers hun ervaringen delen.

Deelnemers aan het webinar worden ook uitgenodigd om gebruik te maken van op maat ondersteuning. Hiervoor heeft de Europese Commissie een beperkt budget aan consultancy uren beschikbaar gesteld.

Meer informatie en registreren: Proven alternative financing options for solution providers and buyers of first-of-a-kind sustainable transport solutions

The Place To Crowd - Europa's grootste crowdfunding event in Parijs

The Place To Crowd  - Europa's grootste crowdfunding event in Parijs

The professional, European, fun & green crowdfunding event!Which brings together almost 800 financing players, institutions, regulators, journalists… during the day

Op dinsdag 14 februari wordt in Parijs het grootste Europese crowdfunding event georganiseerd. Met 800 financiers, ondernemers, toezichthouders en journalisten, wordt het een erg interessant event.

Ik ga er zelf ook heen en zal er ook spreken. Het lijkt mij leuk als er een grote Nederlandse delegatie naar toe gaat. Als er voldoende interesse is, dan kunnen we gezamenlijk reizen of in ieder geval de avond er voor een Hollandse borrel organiseren.

Registreren kan hier direct op de website van de Franse crowdfunding branchevereniging: Registratie  The Place To Crowd (met de code “TPTC23CH”) krijg je 30% korting.

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen. Interesse?

Neem gerust contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).