Accountech | EU crowdfunding wordt €8m | Community Ownership

De alternatieve financieringsmarkt is volop in beweging. Er worden beslissingen genomen over de Europese crowdfunding en ICO wetgeving (uitgebreid artikel deze week), maar ook in Nederland blijft er vernieuwing plaatsvinden.

Accountants onderzoeken accountech, er is een speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen gestart, maar er is vooral ook veel nieuws over financiering en eigenaarschap door burgerinitiatieven. Daarom deze week een uitgebreide artikel over deze trend in mijn nieuwsbrief.

Artikelen:

  • Accountants NBA gaan ‘technologielandschap’ in kaart brengen
  • Nieuw EU crowdfunding voorstel: €8m met lokaal toezicht
  • IEX Gouden Stier en Cashcow awards uitgereikt
  • Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen
  • Inwoners Twekkelo worden zelf eigenaar van natuurgebied

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Accountants NBA gaan technologielandschap in kaart brengen

De nieuwe kennisgroep "Accountech" van de accountancy brancheorganisatie NBA is samen met een groep experts begonnen om het ‘technologielandschap’ van het accountantsberoep in kaart te brengen.

Vernieuwingsagenda

Accountants zijn in het algemeen redelijk conservatief. Ondanks alle Fintech ontwikkelingen en nieuwe digitale tools, blijkt in de praktijk dat de gemiddelde accountant nog het liefst met Excel werkt en voor het contact met een mogelijke financier de telefoon pakt. Het is goed om te zien dat er vanuit de NBA nu actie wordt ondernomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

In de Vernieuwingsagenda van de NBA, die dit voorjaar is gepresenteerd wordt het gebruik van technologie als volgt omschreven: "Accountants zetten de nieuwste digitale technieken in voor het efficiënter uitvoeren van hun werkzaamheden."

Kennisgroep met externe experts

De kennisgroep, onder leiding van Erik Kolthof en Jan Wietsma, is geformeerd met hoogleraren, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, grote, kleine en middelgrote accountantskantoren en softwareleveranciers.

Deze experts zien de noodzaak van kennisontwikkeling, kennistoepassing en kennisdelen bij accountants. Een van de bevindingen tijdens de startbijeenkomst was dat een aantal digitale ontwikkelingen in het bedrijfsleven al gemeengoed is, terwijl de mkb-accountant hier nog weinig van merkt.

Doelstellingen

Naast het in kaart brengen van de technologische stand van zaken wil de kennisgroep zich ook richten op het gebruik van de technologie:

De kennisgroep wil zich richten op het co-creëren van onderwijsprogramma's en handreikingen en richting geven aan permanente educatie. Ook wil zij een rol vervullen als 'onafhankelijk partner' bij het stimuleren van ontwikkelingen die bijdragen aan een betere uitoefening van het beroep; zowel openbaar, binnen het mkb, voor accountants in business, intern en bij de overheid. Bijvoorbeeld het verhogen van de kwaliteit van assurance met behulp van process mining, artificial intelligence (AI) en robotisering.

Het in kaart gebrachte technologielandschap wordt binnen enkele weken als 'discussie- en inspiratiestuk' gedeeld via de websites van de NBA.

Pilot met fintech tool gestart

Deze week werd ook bekend dat de NBA een pilot gaat starten om mkb-accountants te ondersteunen bij financieringsaanvragen van hun klanten. Hierbij wordt samengewerkt met de Fintech oplossing Fyndoo van Topicus. Dit lijkt een eerste invulling van de activiteiten van de Acountech groep om met een concrete pilot ervaringen op te doen.

Doel van de pilot is om mkb-accountants in staat stellen de regierol te vervullen bij financieringsaanvragen van hun klanten. De pilot begint half november en loopt door tot half februari 2019.

Ik vind dit positieve ontwikkelingen van deze beroepsgroep die normaal gesproken redelijk conservatief is. Het is goed om te zien dat de branche-organisatie NBA haar verantwoordelijkheid neemt hiervoor.

Nieuw EU crowdfunding voorstel: €8m met lokaal toezicht

De Europese ECON werkgroep heeft afgelopen week de nieuwe regels voor een Europese crowdfunding vergunning aangenomen, waarbij aanvullingen werden gegeven op het eerdere voorstel wat al vanuit de Europese Commissie werd opgesteld. 38 van de 43 leden stemden positief voor het voorstel met de aanvullingen. De belangrijkste aanpassingen die geaccepteerd zijn:

Verhogen van maximum bedrag naar €8 miljoen

Waarschijnlijk het meest bekritiseerde onderwerp was het maximum bedrag van €1 miljoen om voor ondernemers op te halen. In Nederland zijn er nu al regelmatig hogere crowdfunding campagnes en de gemiddelde omvang stijgt nog steeds. Het maximum is nu verhoogd naar €8 miljoen in het voorstel.

Bescherming investeerders: Helder informatie en transparantie

In het voorstel worden concrete verplichtingen opgenomen voor crowdfunding aanbieders om investeerders te beschermen. Denk hierbij aan heldere informatie over financiële risico's, kosten en defaults, maar ze moeten ook inzicht geven op welke manier de projecten geselecteerd worden.

Ook moeten de crowdfunding service providers minimaal 1x per jaar de defaults rates publiceren op het platform. In Nederland gebeurd dit bij de meeste platformen nu al minimaal 4x per jaar.

Om projecten beter vergelijkbaar te maken moet er ook een "key investment information sheet" komen voor elke investering.

Conflict of interest en klachtenprocedure

Er blijft een beperking aanwezig voor platformeigenaren om zelf actief te participeren in deals die op het platform worden aangeboden. Wanneer dit wel het geval is, dan moet dit transparant en vooraf worden gedeeld.

Crowdfunding platforms moeten klanten de mogelijk geven om gratis klachten tegen hen in te dienen en klachten moeten opgeslagen worden, net als de acties die genomen zijn om de klachten op te lossen. Er wordt in het voorstel (nog) niet gesproken over escalatie van klachten naar een externe partij (ombudsman?) wanneer de partijen er onderling niet uitkomen, Dit zou ik nog wel een goede toevoeging vinden.

Nationale toezichthouder (in plaats van ESMA)

In Nederland zal de AFM toezicht houden en de vergunning uit gaan geven. In het oorspronkelijke voorstel was dit belegd bij het Europese Esma, maar dit is (oa nav klachten van Nederland) teruggedraaid naar lokale toezichthouders die beter zicht hebben op lokale spelers.

Géén ICOs in het voorstel meegenomen

Een van de meest opvallende amendementen die aangevraagd zijn, was het toevoegen van regulering van ICOs binnen deze wetgeving.  Zelf was ik daar op dit moment tegen, omdat het het proces nu te veel gaat vertragen. Het is ook goed om te zien dat het er niet in is gekomen, maar dat er wel een vergelijkbaar proces gestart gaat worden om op korte termijn tot een Europese ICO-wetgeving te komen. Ik verwacht dat we hier komende jaar veel over gaan horen.

(15b)  Alternative investment instruments, such as ICOs, have potential in funding SMEs, innovative start-ups and scale-ups, can accelerate technology transfer, and can be an essential part of the capital markets union. The Commission should assess the need to propose a separate, Union legislative framework for ICOs. Increased legal certainty across the board could be instrumental in increasing investor and consumer protection and reducing risks stemming from asymmetric information, fraudulent behaviour and illegal activities.

Volgende stappen

Nu ECON haar visie heeft gegeven, kunnen de onderhandelingen starten met de  Europese Commissie en de Europese Raad over de definitieve tekst. Zoals het er nu voor staat verwacht ik dat voor de zomer van 2019 de definitieve tekst gereed zal zijn. Waarschijnlijk zullen de lokale toezichthouders en marktpartijen dan 12 maanden de tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden en het te implementeren, zodat de nieuwe wetgeving in de zomer van 2020 in kan gaan.

De complete huidige versie van het voorstel kan hier ingezien worden. Voor partijen die overwegen om deze Europese vergunning aan te vragen is het erg nuttig (en interessant) om deze uitgebreide tekst in ieder geval een keer te scannen.

IEX Gouden Stier en Cashcow awards uitgereikt

In Amsterdam zijn afgelopen week de IEX Gouden Stier jaarprijzen uitgereikt aan bedrijven, producten en personen die zich hebben onderscheiden in hun beleid, communicatie, productaanbod of dienstverlening voor particuliere beleggers.

Keurmerk voor particuliere beleggers

De Gouden Stieren, die voor de twaalfde keer werden uitgereikt, kenden dit jaar een nieuwe opzet. Om particuliere beleggers beter wegwijs te maken in het overweldigende aanbod aan beleggingsproducten en leveranciers, heeft de organisatie in de nieuwe opzet er voor gekozen voor het toekennen van een keurmerk voor het samenstellen van hun beleggingsportefeuille. De volledige lijst van winnaars is hier terug te vinden.

Op het gebied van alternatieve financiering werd er ook een prijs uitgereikt voor het crowdfunding platform dat het beste beleid en dienstverlening heeft voor particuliere beleggers. Dit jaar ging het platform Lendahand met deze prijs naar huis.

Cashcow awards

Dezelfde week werden ook de Cashcow Awards uitgereikt, ook een prijs voor particuliere beleggers, maar hierbij werd de selectie gedaan op basis van publieksstemmen. Ook hier was een categorie "Crowdfunding". In deze categorie was Funding Circle de winnaar.

Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

Bijna alle scholen van Nederland krijgen de komende jaren zonnepanelen. De Stichting Schooldakrevolutie heeft hiervoor een innovatief model opgezet met financiering vanuit een fonds van €100 miljoen euro, waaruit scholen de zonnepanelen kunnen financieren en ondersteuning voor de scholen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. Bijzonder om te zien hoe zo een financieringsconstructie in redelijk korte tijd, zoveel kan bereiken.

Goedkope leningen met lange looptijd

Het fonds is specifiek opgezet met als doel om goedkope leningen met lange looptijden te kunnen verstrekken. De Rijksoverheid en BNG Bank zorgen voor de financiering. Vanuit de Tweede Kamer is een motie aangenomen om dit initiatief te ondersteunen.

"We gaan leningen aanbieden voor een heel lange periode en tegen een heel lage rente, zodat scholen kunnen investeren in zonnepanelen en ledverlichting zonder zelf geld te hoeven meebrengen, en meteen kunnen gaan besparen." Scholen kunnen het hele bedrag lenen, tegen een nog vast te stellen lage rente en een looptijd van vijftien jaar.

6.000 scholen

Nederland telt ongeveer 7500 lagere en middelbare scholen. Naar schatting hebben al 1000 scholen zonnepanelen en zijn zo’n 500 daken ongeschikt. Stichting Schooldakrevolutie streeft ernaar dat alle 6000 geschikte scholen van zonnepanelen worden voorzien – en dat energiekosten die daarmee worden uitgespaard naar lesprogramma’s en verduurzaming van schoolgebouwen gaan.

Gemeenschapsfinanciering/community ownership/commons

Snoeien, de brug repareren en de paden begaanbaar houden; allemaal dingen die bewoners van Twekkelo voortaan zelf gaan doen. Samen kochten de bewoners via de stichting Marke Twekkelo de anderhalve hectare in het natuurgebied waar ze wonen en zijn hier nu samen eigenaar van.

Stichting Marke Twekkelo

In 2017 werd de stichting opnieuw opgericht, nadat hij in 1867 werd opgeheven. Rond 1800 was een groot deel van Nederland verdeeld in "marken" en burgers onderhielden deze samen. Door de stichting opnieuw op te richten, wordt een oud gebruik nieuw leven in geblazen: "[..] maar de registratie van aandeelhouders van het natuurgebied doen we nu natuurlijk digitaal.[..]"

Gemeenschapsfinanciering

Enkele weken geleden schreef ik al uitgebreid over deze nieuwe trend van gemeenschapsfinanciering. Particulieren investeren een deel van hun spaargeld en vermogen liever in lokale initiatieven, waar ook een maatschappelijk rendement uit komt. Het gaat hierbij specifiek niet om donatiegeld, maar investeringen waarbij zij ook mede-eigenaar worden en/of financieel rendement ontvangen.

NESTA - Internationaal onderzoek naar community ownership

Dat dit een internationale trend is, blijkt ook uit het feit dat het onderzoekscentrum NESTA de komende tijd ook een uitgebreid onderzoek gaat doen naar: "community ownership and governance over local assets".

Uit eerder onderzoek was namelijk gebleken dat minder dan 1% van de burgerinitiatieven in het VK "community shares" gebruiken, maar dat 16% dit eigenlijk zou in willen zetten.

Het Grote Nieuwe Verhaal: Wij, de Commons

Een ander interessante column over dit onderwerp werd geschreven door Hans Stegeman (Triodos). Nadat het Keynesiaanse verhaal (overheid) en het neoliberale verhaal (markt) in 2008 ook niet de oplossing bleek te zijn, moeten we nog steeds op zoek naar een nieuw verhaal. Hij richt zich hierbij op de Commons.

En dus moeten wij moeten het zelf doen. Wij, de commons moeten de held worden van dit nieuwe verhaal. Eigen initiatief nemen. Niet via de markt, de winnaars van het tweede verhaal. Niet via de overheid, de winnaar van het eerste verhaal. Maar wij, zoals we vroeger, in vergeten tijden ook deden. Met de buren een energiecoöperatie oprichten. De zorg niet aan marktwerking overlaten, zodat ziekenhuizen failliet kunnen gaan, maar zelf organiseren op wijk- of stadsniveau. En in overleg ervoor zorgen dat we minder in de file staan. Gewoon, door ons gezamenlijk belang te organiseren.

3 unicorns gefinancierd door equity crowdfunder Crowdcube

Regelmatig spreek ik nog VCs of business angels die twijfels hebben over bedrijven die equity crowdfunding gebruiken om hier zelf ook in te investeren. Gelukkig wordt dit wel steeds minder en we zien ook steeds meer goede voorbeeld van co-financiering door professionele investeerders en particuliere investeerders.

Risico financiering via equity crowdfunding geeft vaak zelfs extra stimulans aan de groei van ondernemingen door extra media aandacht en het bouwen van een sterk netwerk in een vroege fase om snel door te groeien.

Monzo, Brewdog & Revolut

In het VK zijn dit soort co-financieringen erg normaal tegenwoordig. Via Crowdcube hebben bijvoorbeeld Monzo, BrewDog & Revolut miljoenen aan crowd-investeringen opgehaald. Voorafgaand of in een latere fase zijn hier professionele fondsen bij aangesloten.

Deze drie bedrijven zijn in de laatste financieringsronde allemaal gewaardeerd op > $1 miljard en hiermee een "unicorn" geworden (waardoor de investeerders op papier ook een hoog rendement hebben behaald).

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).