AFM: Meer mkb financiers moeten zelfregulering accepteren | Kwart mkb in liquiditeitsproblemen | Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning

AFM heeft afgelopen vrijdag een kritisch rapport gepubliceerd over de zelfregulering in de non-bancaire financieringsmarkt. Aanscherping van de gedragscodes en meer aanbieders die zich conformeren aan de uitgangspunten is essentieel om formele wetgeving te voorkomen.

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan korte termijn zakelijke kredieten met hoge kosten en daarnaast het beperkte toezicht op zorgplicht bij financiers die zich niet aan willen sluiten bij zelfregulering in de markt. Deze week een analyse en duiding van dit rapport.

Daarnaast laat de 2-maandelijkse peiling van SMF en ONL zien dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar een aandeelhouder of andere vormen van externe financiering, maar de weg niet weten te vinden .naar de juiste aanbieder.

Artikelen:

  • AFM: Mkb gebaat bij meer volwassen markt voor alternatieve financiering
  • Peiling: Kwart bedrijven nog steeds in liquiditeitsproblemen, 37% zoekt externe aandeelhouder
  • Techleap onderzoek medewerkersparticipatie
  • Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning
  • Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB tilt het vak naar een hoger niveau

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

AFM: Alternatieve financieringsmarkt moet meer volwassen worden

Afgelopen vrijdag publiceerde de AFM een uitgebreid rapport over de non-bancaire mkb financieringsmarkt. Daarin wordt aangedrongen op het verder professionaliseren van de markt, door aanscherpen van de zelfregulering en een groter aantal non-bancaire financiers die zich aansluiten bij de gedragscode. In diverse media (AD, FD, Business Insider) is hier uitgebreid aandacht aan besteed en bij o.a. RTL Z werd mij gevraagd om hier duiding aan te geven.

Stichting MKB Financiering als voorbeeld

In het persbericht wordt Stichting MKB Financiering als goed voorbeeld genoemd. In de afgelopen 2,5 jaar de stichting het Keurmerk Erkend MKB Financier ontwikkeld en hier zijn op dit moment 17 organisaties bij aangesloten die zich houden aan de gedragscode.

AFM geeft in haar rapport echter aan dat er ook een groot aantal non-bancaire financiers zijn die zich nog niet aan hebben gesloten. Een hoger aantal aangesloten partijen en strenger toezicht op de zelfregulering is voor AFM een belangrijke stap die nodig is om de sector meer volwassen te laten worden.

Deze zelfregulering kan echter op dit moment nog niet volledig aan de markt overgelaten worden, omdat de incentives nog ontbreken voor organisaties om zich aan te sluiten en de capaciteit ontbreekt in de markt om de meerwaarde richting ondernemers en adviseurs onder de aandacht te brengen.

Vanwege het "free-riders" effect profiteren de niet aangesloten financiers wel van de groei van de markt, maar hoeven zij zich niet aan de strengere eisen van zelfregulering te houden. Zonder actieve promotie en ondersteuning van de zelfregulering vanuit toezichthouder en overheid zal dit ook een uitdaging blijven.

Daarnaast zal de inrichting van een goed functionerende adviesmarkt niet alle problemen wegnemen volgens de AFM. Dit komt vooral omdat de excessen vooral voorkomen bij kleine, kortlopende kredieten die vaak afgesloten worden door eenmanszaken en zzp’ers die geen adviseurs inzetten.

Beleidsmakers aan zet

Doordat aansluiten bij de zelfregulering van het keurmerk Erkend MKB Financier vrijwillig is, blijft het een uitdaging om non-bancaire financiers te overtuigen van de meerwaarde om te voldoen aan bovenwettelijke voorwaarden via de zelfregulering en daarnaast tijd en geld te investeren in audits.

Dit zou opgelost kunnen worden door vanuit de overheid extra toegevoegde waarde te bieden aan financiers die zich vrijwillig aansluiten bij de zelfregulering. Een eerste stap hiervoor is al gezet dat bij de accreditatie voor de BMKB-C regeling de non-bancaire financiers met het Keurmerk Erkend MKB Financier een versnelde procedure kunnen doorlopen. Dit is echter nog niet voldoende.

Daarnaast kunnen een groot aantal van de aanbieders waar AFM voor waarschuwt (korte-termijn kredieten) op dit moment niet voldoen aan de voorwaarden van de Gedragscode MKB Financiers, omdat deze niet ontwikkeld is voor deze hoog-risico, korte-termijn financieringen zonder onderpand.

Wanneer de juiste randvoorwaarden hiervoor ontwikkeld zouden moeten worden, dan zou hier aanvullend in onderzoek voor gestart moeten worden om draagvlak en randvoorwaarden in kaart te brengen voor de (zelf)regulering in dit marktsegment. Dit zou vanuit beleidsmakers opgepakt of gefaciliteerd moeten worden.

Aanvullend onderzoek nodig voor wetgeving (niet door de AFM)

De AFM waarschuwt verder dat alleen betere zelfregulering en meer zelfredzaamheid van de kleine ondernemer niet voldoende kan zijn. Daarom wordt voorgesteld dat er wettelijke regels moeten gaan komen over bijvoorbeeld de maximale kredietvergoeding en een uniforme kostenmaatstaf om de markt transparanter te maken.

AFM geeft aan dat er echter wel eerst meer onderzoek nodig is om te bepalen of dergelijke maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn en geeft aan dat zij daar zelf niet de aangewezen partij voor zijn.

Peiling liquiditeitsproblemen mkb - 25% acuut in de problemen
Peiling: Kwart bedrijven nog steeds in liquiditeitsproblemen, 37% zoekt externe aandeelhouder

Peiling: Kwart bedrijven nog steeds in liquiditeitsproblemen, 37% zoekt externe aandeelhouder

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Eind maart is de zesde peiling uitgevoerd.

Dinsdagochtend besteedde BNR hier aandacht aan en heb ik in de uitzending hier toelichting op gegeven.

Lagere investeringsbereidheid

Uit de peiling blijkt dat de positieve trend uit december rond investeringen niet doorzet. Middenin de tweede lockdown wilde 45% van de ondernemers nog op korte termijn gaan investeren. Dit is nu licht gedaald naar 42%.

Zorgelijker is ook het feit dat het aantal ondernemers in acute liquiditeitsproblemen nog steeds hoog is. 25% zit nu of binnen 2 maanden in liquiditeitsproblemen.

Extra eigen geld inbrengen

Ook in deze peiling geven de ondernemers aan zichzelf niet uit te betalen of zelfs extra eigen geld te investeren om niet failliet te gaan. De buffers bij ondernemers raken nu ook privé helemaal op.

Andere vormen van financiering niet te vinden

Uit de peilingen blijkt ook dat steeds meer ondernemers op zoek gaan naar nieuwe aandeelhouders of andere nieuwe vormen van financiering. 8 op de 10 ondernemers geven echter aan nog steeds niet te weten waar ze deze financiering kunnen vinden. Daar is een grote rol weggelegd voor de ondernemersorganisaties, adviseurs en de overheid om meer steun te geven aan het bekend maken van de nieuwe vormen van financiering die beschikbaar zijn.

Techleap onderzoek medewerkersparticipatie

Binnen de politiek wordt steeds meer gesproken over medewerkersparticipatie. Samen met de Universiteit Utrecht en Techleap hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van medewerkersparticipatie en in kaart gebracht welke internationale voorbeelden gebruikt kunnen worden om het beleid in Nederland vorm te geven.

Huidige gebruik en beperkingen medewerkersparticipatie in Nederland

Recente data over het gebruik hiervan ontbreekt echter, wat het lastiger maakt gericht beleid hierop te ontwikkelen. Daarom heeft Techleap.nl aan I&O Research gevraagd om hier onderzoek naar te doen en ook te onderzoeken wat de belangrijkste knelpunten zijn.

Aan medewerkers en eigenaren wordt gevraagd in welke mate regelingen nu al gebruikt worden of wat de huidige belemmeringen zijn. Hierbij de korte (5 min) survey om bij te dragen aan dit onderzoek:

De resultaten zullen gebruikt worden in de lopen politieke discussies over de inrichting van medewerkersparticipatie in Nederland.

Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning

Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning

De overheid heeft zich de afgelopen jaren meer gemengd in de Nederlandse risicokapitaalmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van Chris Eveleens en Jan Jacob Vogelaar naar de financieringsstromen in de risicokapitaalmarkt.

Kwart risicokapitaal komt uit publieke middelen

De veelheid aan nationale en regionale regelingen en fondsen doet de vraag rijzen wie er in Nederland eigenlijk over het risicokapitaal gaat en de complexiteit en verwevenheid roept vragen op over de functie en doelmatigheid van publiek risicokapitaal in Nederland. De auteurs schrijven in het rapport dat een risico van de veelheid aan regelingen en fondsen is, dat het de evaluaties bemoeilijkt van de doelmatigheid en doeltreffendheid van specifieke overheidsinstrumenten.

Zo wordt dikwijls beargumenteerd dat, als een beleidsinstrument private cofinanciering vereist van minstens de helft van de investering, het beleidsinstrument de private markt voor dat bedrag heeft ‘aangewakkerd’. Maar als de private middelen deels publiek geleend zijn of gegarandeerd worden, is het instrument in werkelijkheid minder effectief dan beweerd.

De veelheid aan regelingen en fondsen is evolutionair gegroeid, maar het stroommodel doet de vraag rijzen: is dit inderdaad de meest doelmatige manier om het te organiseren: is de financiering fijnmazig of versnipperd; flexibel of vertroebeld? Bovendien is het de vraag hoe wenselijk die verscheidenheid is vanuit het oogpunt van ondernemers. Leidt het tot maatwerk, of zien ondernemers door de bomen het bos niet meer?

Het gehele artikel is te lezen bij ESB: "Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning"

SRA magazine
Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB tilt het vak naar een hoger niveau

Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB tilt het vak naar een hoger niveau

Deze maand worden de eerste examens afgenomen voor het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB en gaat het keurmerk in mei van start. Over deze nieuwe ontwikkeling heb ik samen met de Voorzitter van de SRA (Paul Dinkgreve) een interview gegeven in het magazine SRAadviseur .

Hierin bespreken we de voordelen voor ondernemers om zich te laten adviseren door een gekwalificeerde financieringsadviseur en de eisen waar de dienstverlening en advies van de adviseur aan moet voldoen. Ook komen de voordelen voor de financiële adviseurs om het keurmerk te gaan behalen aanbod en de waarde van het keurmerk voor het vak van financiële dienstverlening.

Het gehele artikel in  SRAadviseur artikel is hier te lezen.

Meer informatie over het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB.

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).