Erkende MKB Financieringsadviseur | FinTech Summerschool | €164m voor stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Afgelopen week werd een nieuwe financieringsregeling bekend gemaakt waarbij tot €164,4 miljoen beschikbaar komt om nieuwe woon/zorg combinaties voor ouderen te ontwikkelen. Goed nieuws voor nieuwe, innovatieve (vaak kleinschalige) woonvormen die tot nu toe lastig aan financiering konden komen, maar helaas is het nu alleen mogelijk in combinatie met bancaire financiering. Het wordt belangrijk dat ook alternatieve financiers hier gebruik van kunnen gaan maken.

Verder heb ik veel reacties gekregen op mijn feedback op de financieringsmonitor. Dank hiervoor! Afgelopen week heb ik met de onderzoekers van het CBS en DNB gesproken over de volgende financieringsmonitor en daarin wordt deze feedback en betere data over de alternatieve financieringsmarkt zeker meegenomen.

Ook deze week een opiniestuk met een oproep voor een keurmerk voor adviseurs in de mkb financieringsmarkt.

Deze week de volgende artikelen:

 • 164 miljoen euro voor nieuwe stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 • Financieringsmonitor en evaluaties financieringsinstrumenten
 • Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan de bank
 • Helft MKB in VK kent alternatieve financiering
 • Ex-toezichthouder roept AltFin industrie op tot zelforganisatie
 • FinTech Talent Program - Utrecht Summer School
 • Adviseurs mkb financieringsmarkt zijn blinde vlek voor Minister Hoekstra - Tijd voor de Erkende MKB Financieringsadviseur!

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

164 miljoen euro voor nieuwe stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De stimuleringsregeling Wonen en Zorg moet de financiering van nieuwe, innovatieve wooninitiatieven vlot trekken. De ministeries van BZK en VWS staan garant voor 164 miljoen euro.

Subsidies en borgstellingen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open.

De volgende 3 vormen komen beschikbaar

 1. Subsidie voor haalbaarheidsstudie - Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.
 2. Borgstelling voor planontwikkelfase - Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.
 3. Borgstelling voor bouw- en nafinancieringsfase - Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. Goed nieuws, omdat hiermee jaarlijks vele tientallen nieuwe projecten opgestart kunnen worden.

Alleen banken kunnen er gebruik van maken!

Het slechte nieuws is echter dat in het wetsvoorstel staat aangegeven dat alleen banken gebruik mogen maken van de garantieregelingen:

financier: een bank die:
1. voldoet aan de definitie van kredietinstelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel 1), van Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, en;
2. beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

Er zijn voldoende nieuwe aanbieders van financiering die deze projecten ook kunnen en willen financieren. Daar zouden de borgstellingen ook voor in aanmerking moeten komen.

Gelijk speelveld

De komende periode ga ik actief in gesprek met de betrokken ambtenaren en kamerleden om te zien of we dit kunnen verbreden. Het zou zonde zijn als dit soort innovatieve projecten alsnog niet voldoende van de grond komen, omdat alleen banken de mogelijkheid krijgen om de borgstelling aan te vragen voor deze projecten. Dat zou ook een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren voor de banken met nieuwe financiers!

Financieringsmonitor en evaluaties financieringsinstrumenten

Afgelopen week zijn aan de Tweede Kamer de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangeboden, evenals de financieringsmonitor van het CBS waar ik al eerder over schreef. Belangrijkste conclusie is dat de instrumenten een belangrijke bijdrage leveren aan startups en innovatie en daarom worden de regelingen doorgezet.

Versterken risicokapitaal

In Nederland wordt de meeste financiering in de vorm van leningen verstrekt. Startups en snelgroeiende bedrijven hebben echter risicokapitaal nodig. Hiervoor heeft de overheid een aantal financieringsinstrumenten beschikbaar om dit te stimuleren.

De geëvalueerde financieringsinstrumenten dienen ter versterking van het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen en helpen startups en andere innovatieve en groeiende ondernemers aan financiering die zij anders niet kunnen krijgen. De conclusie van de evaluaties is dat de instrumenten ervoor gezorgd hebben dat er meer aanbod is gekomen van risicokapitaal in de Nederlandse markt, de toegang daartoe voor ondernemers verbeterd is en bedrijven daardoor meer innovatieve producten hebben kunnen ontwikkelen.

Staatssecretaris Keijzer: “uit de evaluaties blijkt dat onze financiering ondernemers verder helpt. Nu is het tijd om door te pakken en bedrijven extra te helpen met bijvoorbeeld het aantrekken van risicokapitaal. We verlengen daarom onze succesvolle financieringsinstrumenten”

Veranderende financieringsmarkt

De staatssecretaris geeft in de kamerbrief ook aan dat de financieringsmarkt in beweging is en benoemd de rol van Stichting MKB Financiering om de toegang tot non-bancaire financiering te verbeteren:

Om in kaart te brengen en te toetsen hoe ondernemers in hun financieringsbehoefte voorzien laat ik regelmatig de zogenaamde Financieringsmonitor uitvoeren. Hoewel bancaire financiering voor het Nederlandse mkb nog steeds verreweg de belangrijkste externe financieringsbron is, zoals de nieuwe versie van de Financieringsmonitor aangeeft, zijn ook nieuwe aanbieders met nieuwe financiële producten en diensten (zoals FinTech) hun plek in de markt aan het vinden en wordt het financieringsaanbod diverser.
Dit heeft met mijn steun onder meer geleid tot de oprichting van de Stichting MKB-Financiering door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt. Deze stichting heeft als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren en zo deze jonge sector ook meer zichtbaar te maken.

Financieringsinstrumenten

De volgende financieringsinstrumenten zijn onderzocht en worden verlengd:

 • Vroegefasefinanciering (VFF) - De VFF is een lening van de overheid om te kunnen testen of een idee van een startup kans van slagen heeft op de markt. Dit betreft de zogeheten proof of concept fase.
 • InnovatieKrediet - Het Innovatiekrediet is een krediet van de overheid voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.
 • Seed Capital-regeling - De Seed Capital-regeling helpt startups bij het verkrijgen van risicokapitaal bij investeringsfondsen.
 • Dutch Venture Initiative - DVI helpt scale-ups bij het verkrijgen van risicokapitaal bij Venture Capital fondsen.
 • Groeifaciliteit - De Groeifaciliteit helpt met een overheidsgarantie aan risicokapitaalfinanciers, ondernemers bij het aantrekken van risicodragend kapitaal voor o.a. groei-investeringen, export naar het buitenland en bedrijfsopvolging.

De evaluaties kunnen hier gedownload worden:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D04260&id=2019Z01928

Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan de bank

De Ondernemer heeft mij geïnterviewd over de doelstellingen van Stichting MKB Financiering en onze geplande activiteiten.

Een bankkrediet - als je het als ondernemer al krijgt - kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie.

Gedragscode

Het doel van de gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De gedragscode is afgestemd met stakeholders - waaronder ondernemers en bedrijfsadviseurs - waarbij transparantie en passend financieren de uitgangspunten waren.

Gelijk speelveld

Veel overheidsregelingen die via garanties werken hebben als voorwaarde dat de financiering via een bank wordt verstrekt. Vanuit de Stichting zullen we er ons voor in gaan zetten dat er een gelijk speelveld komt voor mkb financiering, waarbij ook alternatieve aanbieders van financiering hier gebruik van kunnen maken.

De rest van het artikel met de doelstellingen van de stichting is hier te lezen.

Helft MKB in VK kent alternatieve financiering

Hoewel de totale financiering van bedrijven in het VK gelijk is gebleven, is er wel een duidelijke groei zichtbaar in de bekendheid met alternatieve financiering en het gebruik ervan. Dit blijkt uit het jaarrapport van de British Business Bank over de mkb markt in het VK.

Externe financiering aantrekken voor continuïteit

Uit het rapport komt o.a. naar voren dat een belangrijk deel van het mkb externe financiering aantrekt om continuïteit te garanderen in de toekomst (o.a. vanwege Brexit). Ook vertragen ze lange termijn investeringen vanwege de onzekerheid.

De bedrijven trekken nu liever ook geen externe financiering aan, ook al nemen ze op de koop toe dat ze dan minder groeien dan mogelijk zou zijn.

70% kent crowdfunding

Wel is bekendheid met alternatieve financiering verder toegenomen. 52% van de bedrijven kent P2P-lending (was 47%), 70% kent crowdfunding (was 60%) en 69% is bekend met Venture Capital (was 62%).

Daarnaast is het gebruik ervan ook toegenomen. Marketplace lending is bijvoorbeeld met 18% gegroeid volgens het rapport.

Download het gehele rapport hier (PDF). Ook de presentatie (PPT) is erg interessant, met zeer veel data.

Ex-toezichthouder roept AltFin industrie op tot zelforganisatie

Het Fintech hoofd van de Zweedse toezichthouder Stig Johansson, geeft in een openhartig interview over de ontwikkelingen in de Fintech markt in Zweden toe, dat de toezichthouder niet snel genoeg gaat en de wens om toonaangevend in Europa te worden helaas niet meer mogelijk is.

Zelforganisatie en zelfregulering

Eén van de vragen die aan hem gesteld wordt is: "Wat zou je willen doen als je alle resources hebt?"

Hoewel hij jaren actief was bij de toezichthouder, is hij geen voorstander om meer resources in te zetten bij de toezichthouder en hiermee extra regulering in de FinTech sector op te leggen. De ontwikkelingen in die markt gaan nog te snel en de innovatie zou te veel beperkt worden. Wel is hij een groot voorstander van zelforganisatie en zelfregulatie en het steunen van zo'n initiatief:

Self-regulating Industry Organisations,

Hij geeft echter ook aan dat het dan belangrijk is dat de voorwaarden om lid te worden (en het toezicht hierop) van hoog niveau moeten zijn, om als organisatie voldoende autoriteit te behouden om te voorkomen dat de toezichthouder zelf in gaat grijpen bij eventuele problemen die ontstaan in de markt.

In Nederland proberen we dit binnen de Stichting MKB Financiering ook te garanderen door een strenge Gedragscode op te stellen en hier vanuit een onafhankelijk bestuur op toe te zien. Dit is, volgende de Zweedse ex-toezichthouder, ook de enige manier om vanuit zo'n organisatie de sector duurzaam te ontwikkelen via zelfregulering.

FinTech Talent Program - Utrecht Summer School

Komende zomer organiseert het European Centre for Alternative Finance een internationale cursus van 2 weken rond de laatste ontwikkelingen op het gebied van FinTech.

Doelgroep zijn beleidsmakers/toezichthouders en personen in het bedrijfsleven die zelf actief zijn in een Fintech onderneming of hier mee samen werken. Daarnaast zullen er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn voor excellente studenten die in deze industrie aan de slag willen.

Programma

De lessen worden gegeven door toonaangevende academische onderzoekers en experts uit de markt. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 1. New technologies (e.g. dis-intermediation, digitalization, Blockchain)
 2. New funding (e.g. crowdfunding and peer-to-business lending)
 3. New payment systems (e.g. mobile, digital, crypto)
 4. New assets (Tokens, ICOs/ STOs)
 5. New advisors (robo-advisors, AI, self-executing contracts)
 6. New regulations (e.g. PSD II; AML/ CFT 5th Directive, RegTech)

Meer informatie over het programma: FinTech Talent Program

Inschrijven kan tot 1 juli 2019.

Eigen publicatie

Adviseurs mkb financieringsmarkt zijn blinde vlek voor Minister Hoekstra - Tijd voor de Erkende MKB Financieringsadviseur!

Samen met Dr. Fred de Jong heb ik een opiniestuk geschreven over de blinde vlek in de toezicht van de mkb financieringsmarkt, namelijk de rol van de financieel adviseur die voor het mkb een steeds belangrijkere rol in gaat nemen binnen het veranderende financieringslandschap.

Omdat de ondernemer steeds meer afhankelijk gaat worden van deze adviseur, om de weg te vinden in het versplinterde financieringslandschap, is het belangrijk dat deze beroepsgroep voldoende kennis heeft en in het belang van de ondernemer kan handelen. In andere sectoren (bijv. verzekeringen en hypotheken) is gebleken dat zonder heldere afspraken over provisies, er excessen kunnen ontstaan bij gebonden en ongebonden adviseurs, die de duurzame groei van de markt kunnen schaden.

Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan mkb financieringsadviseurs, is enige vorm van (zelf) regulering hard nodig. In de vorm van certificering, deskundigheidseisen, toezicht, zorgplicht en transparantie. Dat doet ook recht aan de tienduizenden financieel adviseurs in verzekeringen, consumptief krediet en hypotheken die nu wel streng gereguleerd zijn via de Wet op het Financieel Toezicht.

Feedback

Meepraten over dit onderwerp of feedback? Stuur me een reply op deze nieuwsbrief, of discussieer mee op Linkedin.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).