Gedragscode MKB Financiers | Voortgang Europese Kapitaalmarktenunie

Stichting MKB Financiering brengt vandaag de Gedragscode MKB Financiers naar buiten voor klantgericht en passend financieren. Doel van de gedragscode is om overzicht te geven aan ondernemers, adviseurs en andere stakeholders welke van de 200+ aanbieders van alternatieve financiers in Nederland aan de hoge kwaliteitseisen voldoen.

Per 1 juli 2019 zullen alternatieve financiers die de code ondertekenen gaan werken volgens deze gedragscode. Jaap Koelewijn wordt aangesteld als bestuurslid governance om de komende maanden de audits uit te voeren van de eerste 10-20 financiers en om regelmatig te blijven toetsen of financiers zich aan de afspraken houden.

Deze week verder de volgende artikelen:

  • Gedragscode MKB Financiers - Klantgericht en passend financieren
  • EC start "European Forum for Innovation Facilitators" voor samenwerking Innovation Hubs/ Fintech sandboxes
  • Voortgang vorming Kapitaalmarktenunie in Europa
  • Successen en lessen van vijf jaar SIBs in Nederland
  • Robbert Loos directeur Nederland Crowdfunding
  • Research: Promotieonderzoek Equity Crowdfunding

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Gedragscode MKB Financiers - Klantgericht en passend financieren

Vandaag presenteert Stichting MKB Financiering (SMF) de Gedragscode MKB Financiers vanuit haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor mkb ondernemers.

Transparantie, maximale rentetarieven en passend financieren

In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden. In het persbericht heb ik de achterliggende hiervan als volgt samengevat:

De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

Kifid klachtenloket Alternatieve Financiering

Om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en transparant te zijn over afhandeling van klachten wordt i.s.m. Kifid een onafhankelijk klachtenloket geopend waar ondernemers vanaf 1 juli 2019 terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

Jaap Koelewijn bestuurslid Governance voor uitvoeren audits en controle

Vandaag is ook bekend gemaakt dat Jaap Koelewijn is benoemd als bestuurslid Governance. In die functie is hij verantwoordelijk voor de audits van partijen die de Gedragscode ondertekenen. Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode vervult deze rol op persoonlijke titel als expert in de financiële sector:

Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren.

Samenwerking met banken

De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met ondernemers, adviseurs e relevante stakeholders zodat de gedragscode als leidraad voor deze jonge branche breed gedragen wordt.

Daarnaast wordt er ook steeds intensiever samengewerkt tussen banken en alternatieve financiers. De gedragscode zal deze samenwerking ook versnellen.

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken zegt hierover:

“De banken juichen verbreding van het financieringslandschap toe en verwelkomen de Gedragscode MKB Financiers. Deze gedragscode sluit aan bij het gedachtegoed van onze eerder gepubliceerde bancaire gedragscode en draagt bij aan het vertrouwen en professionalisering van de gehele financieringsmarkt. Het geeft de ondernemer een beter inzicht in het aanbod van de alternatieve financiers. De gedragscode is in het belang van de klant en van de markt als geheel, en zal de samenwerking tussen de diverse financiers ten goede komen.”

Ingangsdatum gedragscode op 1 juli 2019

De Gedragscode MKB Financiers heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode. Stichting MKB Financiering zal er op toezien dat het commitment aan de Gedragscode ook nageleefd wordt.

Naar verwachting zullen dit jaar ca. 15-20 serieuze aanvragen worden ingediend door alternatieve financiers die zich aan willen sluiten bij Stichting MKB Financiering en de gedragscode zullen ondertekenen.

De Gedragscode MKB Financiering is te vinden op de site van Stichting MKB Financiering.

EC start "European Forum for Innovation Facilitators" voor samenwerking Innovation Hubs/ Fintech sandboxes

De Europese Commissie heeft aangekondigd een netwerk op te gaan zetten en te faciliteren om er voor te zorgen dat de Europese toezichthouders in de financiële sector ervaringen uit kunnen wisselen voor het gebruik van "Innovation Hubs" (centraal aanspreekpunt voor Fintech partijen binnen toezichthouders) en Fintech sandboxes (laagdrempelige manier om nieuwe Fintech oplossingen uit te testen).

Valdis Dombrovskis (verantwoordelijk voor Kapitaalmarkt unie) zegt hierover:

“There are 21 innovation hubs and five regulatory sandboxes in the EU. By creating the European Forum for Innovation Facilitators, we aim to create a favourable environment for Fintech start-ups to scale-up and flourish in Europe. Innovation is a key component of the engine supporting the economic growth of the EU".

Het initiatief is een antwoord op het rapport over Innovation Hubs en Regulatory sand-boxes wat in januari van dit jaar is gepubliceerd door ESMA, namens de Europese toezichthouders. Hierin zijn best-practices verzameld uit diverse landen met als doel meer inzicht en transparantie te bieden in de keuzes die gemaakt worden en inspiratie voor andere toezichthouders en Fintech bedrijven.

Voortgang vorming Kapitaalmarktenunie in Europa

De Europese Commissie heeft een update gepubliceerd over de ontwikkelingen rond de opzet van één Europese kapitaalmarkt (Capital Markets Union). Een groot deel van de voorstellen zijn al afgerond in onderhandeling met het Europese Parlement en de Europese Raad.

Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor banen, groei en investeringen in Europa:

“By more efficiently connecting companies and investors across borders, the Capital Markets Union is essential to get companies, especially small ones, the financing they need to grow, thereby delivering on the Juncker Commission's priority to boost investment, jobs and growth.”

Europese Crowdfunding wetgeving

Belangrijkste open agenda punt wat mij betreft is dat er nog geen akkoord is bereikt over een Europees Crowdfunding framework. Hoewel hier al enige tijd een voorstel ligt vanuit de Europese Commissie, is het nog steeds lastig om tot een definitief akkoord te komen.

Een van de belangrijkste knelpunten blijft het verplicht opleggen van een overkoepelende Europese wetgeving. Diverse landen zijn hierop tegen en willen voor de eigen, intern markt aanvullende eisen opstellen. Hier zal deze maand een knoop over moeten worden doorgehakt, anders zal het doorschuiven tot na de Europese verkiezingen en duur het nog 6 maanden langer.

Het volledige verslag is hier te lezen (pdf). Een praktische infographic met de belangrijkste conclusies is hier te downloaden (pdf).

Successen en lessen van vijf jaar SIBs in Nederland

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum maakte Social Finance NL een overzicht van de 11 Social Impact Bonds die in Nederland zijn gestart.

€13,9 miljoen geïnvesteerd vermogen

In Nederland zijn relatief veel deals gerealiseerd volgens Social Finance NL: elf in totaal. Na het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is dat het hoogste aantal en dat maakt Nederland ‘best of the rest’. Kanttekening hierbij is dat de grootte van de SIBs met een totaal geïnvesteerd vermogen van 13,9 miljoen euro en een gemiddelde van 1,27 miljoen euro (gemeten in het vooraf beschikbare investeringsbedrag) relatief laag is.

Ook valt op dat alle deals te maken hebben met arbeidstoeleiding. Hoewel ook andere aspecten worden gemeten, is arbeidstoeleiding in verschillende vormen de belangrijkste graadmeter van tien van de elf SIBs.

Het hele rapport is hier te downloaden (pdf).

Robbert Loos directeur Nederland Crowdfunding

De crowdfunding branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft Robbert Loos benoemd tot nieuwe directeur.

Bij de vereniging zijn op dit moment 3 van de 10 grote platformen in Nederland aangesloten (Collin Crowdfund, Funding Circle en OnePlanetCrowd). Daarnaast zijn ook Knab Crowdfunding en Horeca Crowdfunding Nederland lid. De vereniging gaat met de aanstelling van de directeur actief op zoek naar nieuwe leden, wordt in het persbericht aangekondigd.

Research: Promotieonderzoek Equity Crowdfunding

Afgelopen week heeft Anna Lukkarinen haar PhD behaald via een promotie onderzoek naar equity crowdfunding. Het belangrijkste doel van haar onderzoek was het in kaart brengen van motivaties van investeerders en de omvang van de investeringen bij equity crowdfunding.

Onderzoeksvragen

De belangrijkste onderzoeksvragen waar zij zich op heeft gericht zijn:

  1. Wat zijn de succesfactoren van equity crowdfunding campagnes?
  2. Wat zijn de motivaties en besliscriteria voor investeerders in equity crowdfunding campagnes?
  3. Heeft het resultaat van de eerste investering van een investeerder invloed op latere activiteit van de investeerder op het platform?

Finse markt

Het onderzoek is alleen uitgevoerd in de Finse markt. Hierbij is de data gebruikt van Invesdor, een van de grotere Europese equity crowdfunding platformen (het platform heeft enkele weken geleden ook een Oostenrijks p2p-business lending platform overgenomen).

Conclusies

Hoewel equity crowdfunding veel lijkt op andere vormen van investeren in startups in de vroege fase, zijn er volgens de onderzoeker wel degelijk verschillen. Op campagne niveau blijkt dat de specifieke opzet van de campagne en het inzet van netwerken een veel belangrijkere rol te spelen bij het bepalen van succes, dan traditionele investeringscriteria.

Op het niveau van de individuele investeerder lijken de investeerders echter per campagne een individuele afweging te maken. Dit blijkt niet afhankelijk te zijn van het succes (of niet) van eerdere investeringen via het platform. Wat wel een goede voorspeller is voor het feit of investeerders vaker investeren via het platform, zijn de specifieke kenmerken van de investeerder. Intrinsiek gemotiveerde investeerders spreiden een stuk minder hun investeringen dan investeerders die vooral op basis van rendement investeren, waardoor de laatste categorie veel meer vaker investeert.

Voor personen die al langer actief zijn in de sector zal dit waarschijnlijk allemaal wel logisch klinken. Voor het verdiepen van de kennis in deze financieringsvorm is het echter wel goed dat dit nu ook op basis van een grote dataset van gegevens is onderzocht. Ik had gehoopt dat er nog wat meer verdieping plaats had gevonden, bijvoorbeeld door data uit verschillend elanden te vergelijken, maar waarschijnlijk gaat Anna hier in haar vervolgonderzoek mee aan de slag.

Contact

Inspiratie opgedaan en verder praten over advies en onderzoek rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).