Máxima opent MKB Financieringscongres | Hoofdlijnenakkoord | Gedragscode voor kortlopende leningen

Máxima opent MKB Financieringscongres | Hoofdlijnenakkoord | Gedragscode voor kortlopende leningen
H.M. Koningin Máxima zal aanwezig zijn op het congres van Stichting MKB Financiering

We mogen er eindelijk mee naar buiten. H.M. Koningin Máxima zal op 3 juni spreken op het congres van Stichting MKB Financiering. Vanzelfsprekend ben ik heel erg trots dat dit is gelukt en ik kijk uit om haar te verwelkomen over 2 weken!

Daarnaast sloten we deze week na ruim twee jaar een traject af rond de zelfregulering voor kortlopende leningen, waarbij de eerste financiers geaccrediteerd zijn. Een politiek en maatschappelijk zwaar beladen traject, vanwege de kwetsbare doelgroep en hoge kosten voor deze productsoort.

We hebben echter de handschoen opgepakt en in samenwerking met ondernemersnetwerken, het Ministerie van Financiën en EZK, AFM en andere stakeholders zijn de partijen tot afspraken gekomen.

Natuurlijk kan ik ook niet om het Hoofdlijnenakkoord heen in deze nieuwsbrief. Een samenvatting van de belangrijkste punten voor mkb financiering. Opvallend was vooral wat er niet in stond.

Inhoud:

  • Koningin Máxima opent congres SMF
  • Hoofdlijnenakkoord levert weinig goed nieuws voor financiering van het mkb
  • Zelfregulering kortlopende leningen - eerste financiers voldoen aan voorwaarden

Veel leesplezier,

Ronald

Koningin Máxima opent congres SMF

Dit jaar zit er een koninklijk tintje aan het MKB Financieringscongres. H.M. Koningin Máxima zal 3 juni het congres openen. Bij het congres ‘Mind the Gap’ staat het thema inclusieve financieringsmarkt centraal. Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar.

H.M. Koningin Máxima zal het congres openen en houdt een toespraak als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap waarbij in zal gaan op het belang van financieringsmogelijkheden voor groei en verduurzaming van het mkb.

Inclusief financieren noodzakelijk voor toekomstig verdienvermogen

40% van de nieuwe ondernemingen wordt gestart door een ondernemer met een migratieachtergrond blijkt uit de laatste CBS cijfers. Daarnaast blijkt dat 4 van de 10 ondernemingen wordt gestart door een vrouw, maar slechts 10% van de financiële producten en 0,7% van het risicokapitaal wordt geïnvesteerd in vrouwelijke teams (onderzoek Code-V). Voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland is het belangrijk dat ook deze ondernemers worden ondersteund met passende financiering om.

Andere sprekers en initiatieven

Speciaal gezant mkb financiering Menno Snel zal een update geven over de voortgang van het Nationaal Convenant MKB-Financiering.

Prof. Han Gerrits, hoogleraar Informatie en Innovatie en AI ondernemer zal de laatste inzichten delen rond Artificial Intelligence en de kansen en risico’s die dit biedt voor inclusief financieren.

Het congres zal ook het officiële tweede tekenmoment voor deelnemers aan Code-V zijn en de nieuwe Managing Director Marianne Bruijn zal de plannen voor de komende jaren toelichten.

Daarnaast zullen initiatieven zoals Dutch New Narrative Lab (Ruben Brave) en FASE (Saja Chander) hun ervaringen delen in het begeleiden van niet-traditionele ondernemersgroepen. Ook geeft Mohamed el Bakali een inzicht in de mogelijkheden, kansen en uitdagingen met betrekking tot islamitisch financieren.

Het gehele programma en de laatste kaarten zijn hier te vinden.

Hoofdlijnenakkoord levert weinig goed nieuws voor financiering van het mkb

Na 6 maanden is er een hoofdlijnenakkoord. Hoewel MKB Nederland positief is over het akkoord en er weer "aandacht is voor ondernemerschap en verdienvermogen" denk ik dat het vooral opluchting is dat het niet slechter is geworden. Ik ben helaas minder optimistisch.

De publieke investeringen in het toekomstige verdienvermogen nemen helaas af (Groeifonds wordt stopgezet) en ondanks de €1 miljard aan extra kapitaal voor Invest-NL om zich meer te ontwikkelen als "Nationale Ontwikkelingsmaatschappij" (wens NSC) is dit onvoldoende om als National Promotion Institute (NPI) daadwerkelijk ook het gehele ecosysteem voor mkb financieringen te verbeteren.

Heel veel concrete voorstellen worden er verder niet genoemd om de problemen in de toegang tot financieringen op te lossen. Niet alleen de problemen bij kleine ondernemers, maar ook de sociale en circulaire ondernemers die niet met bestaande financieringsproducten geholpen zijn.

Vanzelfsprekend is er nog wel ruimte voor de nieuwe Minister van Economische Zaken om met concrete plannen te komen. Daarbij zullen de eerste aanbevelingen van Menno Snel (Gezant Nationaal Convenant MKB Financiering) die in de zomer worden opgeleverd mooi op tijd komen.

Op dit moment is er echter in de begroting geen rekening gehouden met nieuwe initiatieven, dus het risico is dat het budget-neutraal opgezet moet worden of dat er minimale middelen. Structurele aanpassingen voor het ecosysteem zullen waarschijnlijk lastig worden om de komende jaren te realiseren ben ik bang.

Joost Smits, directeur Financiële Markten op het ministerie van Financiën, ontvangt de eerste financiers die voldoen aan Gedragscode Kort Zakelijk Krediet

Zelfregulering kortlopende leningen - eerste financiers voldoen aan voorwaarden

De markt van aanbieders van kleine, korte termijn kredieten is de laatste jaren hard gegroeid. Om wildgroei te voorkomen en grip te krijgen op deze sector is op verzoek van het Ministerie van Financiën de afgelopen 2,5 jaar een traject opgezet om tot transparante afspraken te komen waarmee de ondernemers beter beschermd worden.

Joost Smits, directeur Financiële Markten op het ministerie van Financiën, heeft woensdag de eerste 3 financiers ontvangen die voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe Gedragscode Kort Zakelijk Krediet: Swishfund, BridgeFund en OPR-Bedrijfskrediet.

Achtergrond

Op basis van een onderzoek in 2020 naar kortlopende zakelijke kredieten (korter dan 12 maanden) van Radboud Universiteit ("Niet-bancaire kredietverlening - Een blik in de black box") sprak de toenmalige Minister van Financiën zijn zorgen uit dat kleine ondernemers mogelijk onvoldoende beschermd zouden zijn. De belangrijkste zorgen waren de hoogte van tarieven, het risico voor overcreditering en de registratie van deze kredieten.

De Minister wilde echter niet met wetgeving komen, onder andere na gesprekken met ondernemers die aangaven dat deze vorm van financiering toegevoegde waarde heeft en niet te veel ingeperkt moet worden, mits de kosten en voorwaarden transparant zijn.

Het Ministerie van Financiën heeft Stichting MKB Financiering in 2021 gevraagd om met de sector en stakeholders in gesprek te gaan om tot afspraken te komen voor zelfregulering. Vanwege de maatschappelijke en politieke gevoeligheid van het onderwerp is er ruim de tijd uitgetrokken om met alle stakeholders, van ondernemersnetwerken en de Ministeries van EZK en Financiën tot de AFM en adviseurs en andere financiers, hierover af te stemmen via een klankbordgroep en individuele sessies.

Gedragscode Kort Zakelijk Krediet

Dit leverde uiteindelijk in juli 2023 de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet op. De belangrijkste elementen hierin zijn dat er ingezet op maximale transparantie (Uniform Krediet Overzicht), bescherming tegen overcreditering door vastleggen en borgen van het besliskader over kredietverstrekking en controle vooraf en registratie achteraf van kredieten bij het BKR. Ook is een verplichte registratie bij Kifid vereist.

Dit scope van deze gedragscode zijn financieringen met een looptijd van korter dan een jaar en minder dan 100.000 euro.

Hierna kregen financiers 6 maanden de tijd om processen aan te passen. Op basis hiervan zijn er nu 3 financiers die voldeden aan de afspraken: Swishfund, BridgeFund en OPR-Bedrijfskrediet.

De komende periode zullen wij ook op verzoek van het Ministerie van Financiën een vinger aan de pols houden. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de markt zal SMF al na 1 jaar opnieuw een evaluatie uitvoeren om in kaart te brengen of de zelfregulering inderdaad het gewenste effect heeft en geen ongewenste neveneffecten heeft opgeleverd.

De Minister heeft daarnaast aangegeven om na 2 jaar ook een terugkoppeling te geven aan de Tweede Kamer over de implementatie van de gedragscode op basis van een evaluatie door SMF (Bron: Kamerbrief "Financiering en digitalisering mkb")

Download Gedragscode Kort Zakelijk Krediet (PDF)

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen.

Interesse?
Neem contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).