Steun in 2e kamer voor Alternatieve Financiering | Crowdfunding groeit 38%

Deze week wordt er door verschillende kamerleden actief opgeroepen om toegang tot financiering voor MKB structureel te verbeteren en daar nieuwe financiers actief bij te betrekken. In deze nieuwsbrief een inhoudelijke samenvatting van de moties met aanvullende adviezen aan de staatssecretaris.Verder deze week:

  • Veel verschil in kennis over financiering bij MKB adviseurs
  • 38% groei crowdfunding ten opzicht van zelfde periode vorig jaar
  • Nieuwe fase en nieuwe personen in de crowdfunding markt
  • Feedback op Europese crowdfunding wetgeving
  • Culturele verschillen Frankrijk/Italië/Spanje in P2P-investeren

Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB

Tijdens de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer op woensdag 14 maart werden door meerdere kamerleden moties ingediend om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. A.s. donderdag wordt over de verschillende moties gestemd, maar het is duidelijk dat er brede steun aan het ontstaan is om het Nederlandse MKB minder afhankelijk van banken te maken.

Ik heb hier een uitgebreide post over geschreven. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste moties waar deze week over gestemd gaat worden:

Aanpassen randvoorwaarden financieringsmarkt (zekerheden en kredietregister)
Wörsdörfer (VVD) verwijst naar het rapport "Doing Business" van de Wereldbank waar Nederland op plaats 105 staat mbt toegang tot financiering (lees hier mijn samenvatting hierover) en roept op om bij het uitwerken van het MKB actieplan er gekeken gaat worden naar de ranking en de criteria die gebruikt zijn in dat rapport

Staatssecretaris Mona Keijzer wil dit echter wel verder onderzoeken en zal het in MKB actieplan zeker meenemen.

Een van de redenen dat Nederland zo laag scoort op die lijst is het missen van een centraal register van zekerheden en een register van kredieten. Hierdoor kunnen financiers minder goed de risico's inschatten. Persoonlijk vind ik dit ook een belangrijk punt die we in Nederland zouden moeten invoeren om een gelijkwaardig speelveld te krijgen voor innovatieve financieringsvormen en aanbieders, waarmee uiteindelijk ook betere tarieven en meer flexibiliteit aan ondernemers zal worden geboden.

Onderzoek naar afbouwen overheidsfondsen voor risicokapitaal
Paternotte (D66) dient een motie in om een onderzoek uit te laten voeren naar de nut en noodzaak van investeringsfondsen van de overheid en welke activiteiten kunnen worden overgedragen aan marktpartijen.

Hier is de staatssecretaris minder positief over. Zij geeft aan dat er nog steeds voor startups en scaleups behoefte is aan aanvullende financiering die op dit moment niet vanuit de markt beschikbaar is. Ook benadrukt ze dat het opbouwen van zo een ecosysteem tijd kost en niet steeds moeten worden veranderd.

Na de kredietcrisis zijn meerdere investeringsfondsen en regelingen opgezet om risicokapitaal op te zetten. Nu de economie weer goed draait is er voldoende (groei) kapitaal aanwezig bij marktpartijen om dit op te pakken. Het is goed dat hier onderzoek naar komt en dit heeft de staatssecretaris ook toegezegd. Ik hoop ook dat hier dan gelijk de toekomstige rol van Invest-NL dan ook direct in mee wordt genomen, zodat zij zich kunnen richten op de sectoren en fases van groei waar nog wel steun nodig is en dat het kapitaal dan ook hiervoor ingezet gaat worden.

Beperkte aandacht Alternatieve Financiering in Gedragscode Kleinzakelijke Financiering NVB
Van der Lee (Groen Links) roept in zijn motie op om in gesprek te gaan met de NVB en de alternatieve financiers over de beperkte aandacht voor alternatieve financiering.

De staatssecretaris geeft aan dat zij hier volledig achterstaat en mee bezig is en dat ze met deze partijen in gesprek is hierover.

Op verschillende punten is er inderdaad frustratie bij de alternatieve financiers over deze gedragscode. Inhoudelijk is de input van nieuwe partijen niet meegenomen in het uiteindelijke voorstel (oa doorverwijsplicht), maar ook de governance van de code (beheert door NVB ipv onafhankelijke organisatie) nodigt niet uit om er bij aan te sluiten.

Ik denk dat er vanuit de alternatieve financiers nog wel actiever hier het gesprek gezocht kan worden om de gedragscode te verbeteren, of mogelijk met een aanvullende eigen code te komen. Het is goed om te merken dat de staatssecretaris hier ook voor open staat.

Afwijzingen van kredietaanvragen bij banken

Graus (PVV) roept in een motie op verzoekt de regering om onderzoek te doen waarom mkb-financiering in Nederland ingewikkelder en minder toegankelijk is dan in ons omringende landen, omdat er een stijging is van 30% van het aantal afwijzingen door banken.

Inhoudelijk is de staatssecretaris hier niet verder op ingegaan. Wel geeft ze aan dat er in Nederland ook al veel andere financieringsmogelijkheden zijn voor het midden- en kleinbedrijf, zoals de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf en Qredits.


Het lijkt me zeker goed wanneer dit onderzocht wordt, maar het percentage zegt mij nu niet zoveel. Ik ben eerder geïnteresseerd waarom en in welke fase deze afwijzingen plaats vinden, zodat daarop acties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld het informeren aan ondernemers en adviseurs over modernere financieringsvormen die in een bepaalde sector of levensfase van een bedrijf veel toereikender zijn.

Doorlezen? Alle moties en uitgebreider commentaar is hier online terug te vinden.

Veel verschil in kennis over financiering bij MKB adviseurs

Als onderdeel van het project Gestapeld Financieren (onderzoek Hogescholen van Amsterdam, Utrecht en CrowdfundingHub) is een rapport uitgebracht van een verkennend onderzoek naar de ervaring en kennis die verschillende soorten adviseurs van het MKB hebben over nieuwe vormen van financiering.

Accountants hebben minder kennis dan andere adviseurs
Voor het onderzoek zijn in eerste instantie 4 verschillende steekproeven genomen: Adviseurs bij banken, bij accountants, zelfstandig financieel adviseurs en gespecialiseerde financieel adviseurs in alternatieve financiering (MKB kredietcoach).

Zoals te verwachten hebben de gespecialiseerde financieel adviseurs meer kennis over alle varianten (ze hebben hier een aanvullende opleiding voor gevolgd) en hebben bankiers de voorkeur voor bancaire financieringsvormen. De accountants hebben echter in het algemeen minder kennis dan andere adviseurs.

Omdat de steekproef nog relatief klein was zijn er nog niet veel conclusies uit te trekken, ook omdat de resultaten gebaseerd zijn op voorlopers uit de doelgroepen (sterke bias). Wanneer dit bij een bredere doelgroep getest zal worden dan zullen de verschillen waarschijnlijk nog een stuk verder uit elkaar liggen.

Het gehele rapport kan hier gedownload worden.

38% groei CF ten opzicht van zelfde periode vorig jaar

Opvallende cijfers over de sterke groei in de start van 2018 van crowdfunding. De groei leek langzaam af te nemen in 2017, maar in de eerste 2,5 maand van 2018 werd 38% meer geïnvesteerd via crowdfunding dan in dezelfde periode vorig jaar en een verdubbeling ten opzichte van 2016 blijkt uit cijfers van crowdfundmarkt.

€44 miljoen opgehaald - 80% door top 5 platformen

Een klein aantal van de 50 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen heeft 80% van de markt in handen. Uit de cijfers van CrowdfundMarkt blijkt dat Collin Crowdfund en Duurzaaminvesteren dit jaar voortvarend zijn begonnen en samen ruim 50% van de financieringen hebben verstrekt. De top5 platformen zijn samen goed voor 80% van alle financieringen in deze periode.

Nieuwe fase en nieuwe personen in de crowdfunding markt

Deze week werd bekend dat Pim van de Velde, een van de pioniers van crowdlending in Nederland op 1 mei gaat stoppen bij KapitaalopMaat. Sinds 2008 ben ik in de crowdfunding markt actief als adviseur en onderzoeker. Het valt me de laatste tijd op dat in verschillende golven er nu een groot deel van de early-adopters gestopt zijn. Net als in elke jonge markt, blijven er uiteindelijk maar een aantal ondernemingen en personen over. Welke organisaties blijven over?

Stoppen van platformen
Enkele jaren geleden bleken de eerste donatie/reward platformen er al mee te stoppen. Platformen als TenPages (boeken), Flintwave (Wetenschap), Doorgaan.nl (ASR/Amersfoortse) en Wijzijnsport (topsporters) hadden veel ambitie, maar konden toch geen succesvol businessmodel vinden.

Maar ook de eerste investeringsplatformen zijn de afgelopen jaren gestopt. Platformen zoals Wekomenerwel, Regiofund en Seeds (ABN Amro) hebben het niet gered. Andere platformen zochten aansluiting bij een groter moederbedrijf, zoals Investormatch die zich aansloot bij De Breed&Partners.

Stoppen door individuele personen
Een nieuwe markt wordt niet alleen opgebouwd door bedrijven, maar vooral ook de personen die daar achter staan. Waarbij Pim van de Velde een van de pioniers in crowdlending was, was Tom Vroemen dit bij CrowdAboutNow en Roel van de Weijer en In-Soo Radstake bij Cinecrowd. Allen zijn nu gestopt met dagelijkse werkzaamheden voor de platformen, maar de organisaties gaan nog wel verder. Ook Simon Douw en Gijsbert Koren, crowdfunding adviseurs en onderzoekers van het eerste uur, is het niet gelukt om door te gaan met hun adviesbureau Douw&Koren en zijn freelance verder gegaan, deels met andere activiteiten.

Waarschijnlijk ben ik nog een groot aantal personen vergeten (mea culpa), maar de trend is duidelijk, de eerste generatie maakt plaats voor een nieuwe generatie aan ondernemers.

Consolidatie van aantal platformen
Het aantal ingeschreven crowdfunding platformen in het AFM register (platformen die investeringen verstrekken) is sinds kort aan het afnemen. Een duidelijk consolidatie vind daar dus nu al plaats. Gezien het feit dat slechts een klein aantal platformen zorgt voor 80% van de omzet in de branche (zie eerdere artikel) is het slechts een kwestie van tijd totdat er uiteindelijk enkele platformen over zullen blijven.

Samenwerking of concurrentie?
Er zullen de komende tijd nog wel een aantal nieuwe toetreders de markt gaan betreden. Dit kunnen binnenlandse partijen zijn (bijv. Fintech startups vanuit banken), maar ook uit het buitenland. In eerste instantie lijkt er een heftige concurrentie te gaan ontstaan. Maar omdat de non-bancaire financieringsmarkt nog zo weinig ontwikkeld is in Nederland (sinds 2013 hebben banken €23 miljard minder uitstaan bij het MKB en dit gat is nog niet opgevuld door andere aanbieders) zou het verstandiger zijn als deze partijen actief de markt samen groter gaan maken.

Er kan hierbij bijvoorbeeld gekeken worden naar Innovate Finance in de UK, die oa met de oprichting van het nieuwe FinTech Strategy Group een high-level lobby orgaan opricht om samen de Fintech markt sterker te ontwikkelen

Feedback op Europese crowdfunding wetgeving

Er komt een nieuwe Europese crowdfunding wetgeving aan. Afgelopen week gaf ik hier al een korte samenvatting van, inclusief de weeffouten die hier nog inzitten en opgelost moeten worden. Ook Nederlandse partijen hebben hier op gereageerd in het FD, maar ook op Europees niveau wordt nu actief gelobbyed om de wetgeving aan te passen.

Vervolgstappen
De komende maanden (minimaal tot de zomer) zullen 2 werkgroepen van het Europese Parlement en de EU Council aan de slag gaan met dit voorstel. Na de zomer zullen deze werkgroepen en de opstellers van dit voorstel om tafel gaan om de wet aan te scherpen. Als alles volgens plan verloopt zal er voor het eind van het jaar al over gestemd gaan worden.

Reageren op het huidige voorstel en zelf met aanvullende suggesties komen, kan direct via de website van de Europese Commissie.

Culturele verschillen Frankrijk/Italië/Spanje in P2P-investeren

Het Franse P2P platform Lendix is gekomen met een analyse van de verschillen in het gedrag van investeerders in Frankrijk, Italië en Spanje op basis van eigen cijfers.


In het algemeen lijkt het er op dat Franse en Spaanse investeerders minder risico willen nemen (vooral investeren in A of A+ projecten), waarbij de Spaanse investeerders eerder genoegen nemen met een langere terugbetaal tijd. Italiaanse investeerders vinden het geen probleem om een hoger risico te nemen, maar willen ook graag op korte termijn hun geld terug.


12% meer in eigen land investeren
Investeerders kunnen in alle projecten van alle landen investeren. Opvallend is dat volgens hun cijfers investeerders slechts 12% meer investeren in het eigen land. Dit verbaasd me sterk, omdat de meeste particuliere investeerders graag investeren in bekende en/of lokale ondernemingen. Ik ben dan ook benieuwd naar de vervolg analysis die zijn aangekondigd.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rond nieuwe financieringsvormen?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).