Vacature auditor Keurmerk Erkend MKB Financier | Verkiezingsprogramma's politieke partijen over hervorming mkb financieringsmarkt

Deze week ben ik door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen gegaan om de visies op de mkb financieringsmarkt in kaart te brengen. Er is opvallend veel steun om innovatie in de (non-bancaire) financieringsmarkt te ondersteunen, maar veel concrete ideeën ontbreken helaas nog.

Ik miste vooral een lange termijn visie en het gebrek aan inzicht bij het merendeel van de partijen dat deze sector de komende 5-10 jaar een grote transitie door zal gaan maken.

Het wordt namelijk belangrijk om de komende 4 jaar de juiste randvoorwaarden vast te stellen om te komen tot een robuust en divers mkb financieringslandschap. Deze sturing is nodig om deze ontwikkeling gecontroleerd en veilig te laten verlopen, maar ook om de innovatie niet vast te laten lopen in oude wet- en regelgeving.

Er staan verder nu 3 vacatures open bij SMF. Deze week speciale aandacht voor een belangrijke vacature voor auditor voor het Keurmerk Erkend MKB Financier. Geïnteresseerd? Reageer voor 28 februari!

Artikelen deze week:

 • Visies politieke partijen op de mkb financieringsmarkt
 • Van regeldruk tot mkb-bank: de plannen van de 'mkb-Kamerleden'
 • Visie ondernemersnetwerken op de mkb financieringsmarkt
 • Oproep aan vermogende particulieren om te investeren in het mkb

Vacatures Stichting MKB Financiering:

 • Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid
 • Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)
 • Beleidsadviseur mkb financiering

Veel leesplezier weer deze week. Opmerkingen of aanvullingen? Stuur een reply op deze nieuwsbrief of mail me op ronald@kleverlaan.com.

Ronald

PS. Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Aanmelden kan hier.

Visies politieke partijen op de mkb financieringsmarkt

Visies politieke partijen op de mkb financieringsmarkt

Terwijl de politici over elkaar heen rollen met klachten over de (terugtrekkende) rol van banken voor het mkb, is het natuurlijk belangrijk om te zien welke alternatieven de politici en politieke partijen hiervoor zelf zien. Daarom ben ik deze week door de verkiezingsprogramma's gegaan van de politieke partijen.

Heel ambitieus of innovatief zijn de meeste suggesties helaas niet, maar er zijn wel enkele interessante aanknopingspunten te vinden voor toekomstig beleid.

Verschuiving politici over mkb financieringsmarkt

De afgelopen 4 jaar heb ik zelf ook veel gesprekken gevoerd in de Tweede Kamer, met individuele politici en beleidsmakers en ik heb het beeld dat de politiek heeft van de mkb financieringsmarkt langzaam zien verschuiven van totaal onbekend tot "geïnteresseerd". De sterke opkomst en groei van de non-bancaire financiers wordt aan de ene kant omarmt en soms ook zeker publiekelijk getimuleerd, maar de politiek is ook nog vaak terughoudend vanwege de mogelijke risico's voor ondernemers door de onvolwassenheid van de markt.

Dit komt ook door het gemiddelde kennisniveau bij politici over deze nieuwe markt. Dit is wel een stuk verbeterd sinds 4 jaar geleden, toen de meeste politici alleen Qredits nog kenden, maar het verschil tussen korte termijn kredietverstrekkers, crowdfunding, factoring aanbieders en een mkb bank en de meerwaarde van al deze financiers in een diverser mkb financieringslandschap is nog beperkt aanwezig bij de meeste woordvoerders en specialisten in de fracties.

Lange termijn visie van 10 jaar nodig

De ontwikkeling van deze markt is ook een langlopend traject, wat niet binnen een regeringsperiode van 4 jaar gerealiseerd kan worden. Hier is een lange-termijn visie voor nodig, die op dit moment helaas bij alle politieke partijen nog ontbreekt.

Net zoals Qredits in de afgelopen 10 jaar actief ondersteund is om te groeien van een kleine organisatie die €11 miljoen aan financieringen in 2009 verstrekte, naar een totaalvolume van €512 miljoen aan verstrekte kredieten en een belangrijke partner van het Ministerie van EZK in de (aangekondidge) uitrol van corona-kredieten voor startende ondernemers (€70 miljoen) en het TOA-krediet (€200 miljoen), zo zou ook de rest van de non-bancaire financieringsmarkt de komende 10 jaar actief ondersteund moeten worden om er een volwassen sector van te maken.

In 2030 wordt het merendeel van de mkb financiering namelijk verstrekt buiten banken om en het is belangrijk nu de belangrijkste randvoorwaarden vast te stellen.

Innovatie in de mkb financieringsmarkt stimuleren

Ik merk dat politieke partijen de komende 4 jaar hier zeker de eerste stappen in willen zetten.

In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt bijvoorbeeld gepleit voor het opheffen van het verpandingsverbod en het uitbreiden van de garantieregeling voor mkb-kredieten voor niet-bancaire financiering. Daarnaast wil de VVD durfkapitaal fiscaal gaan stimuleren door een vrijstelling te creëren in Box 3.

Dit laatste zal broodnodig zijn, vanwege de noodzaak om meer risicokapitaal aan te trekken door het mkb in de komende jaren. Er is hiervoor voldoende spaargeld aanwezig, zoals ik vorige week al uitgebreid beschreef.

D66 roept in haar verkiezingsprogramma ook op voor meer innovatieve in de financiële sector, maar onderbouwt dit beperkt. Wel wordt actievere ondersteuning gevraagd voor Fintechs en "start-up banken", waarvoor er meer ruimte moet komen om te experimenteren met proportioneel toezicht.

CDA wil vooral van de Volksbank een "traditionele" coöperatieve bank maken voor "heel eenvoudige en betrouwbare leningen, spaarproducten en andere diensten". Hoewel zo een oproep erg mooi klinkt, is het helaas niet haalbaar, omdat ook deze banken aan de ECB standaarden moeten voldoen. Beter zou zijn om het adviesnetwerk van deze bank en het kapitaal in te zetten om nieuwe non-bancaire financiers mee te nemen in het aanbod, zoals ik al eerder uitgebreid beschreef. Ook wil het CDA extra investeringskredieten voor de agrarische sector verstrekken uit een risico- en transitiefonds.

GroenLinks richt zich vooral op het nog verder aanscherpen van de eisen voor banken door het introduceren van hogere buffereisen, een strikte scheiding tussen zakenbanken en consumentenbanken, het instellen van een maatschappelijke adviesraad en het inzetten op "vergroening" van de sector.  Ook willen ze de mogelijkheid van een publieke spaarbank onderzoeken. Verder sluiten zij zich bij het CDA aan dat de Volksbank een "voorbeeldbank" moet worden met een maatschappelijke missie.

In het zeer gedetailleerde verkiezingsprogramma van de SGP (168 pagina's met 1133 standpunten) wordt actief een oproep gedaan dat non-bancaire financiering, zoals crowdfunding gestimuleerd moet worden en dat garantieregelingen beter aan moeten sluiten bij deze nieuwe financiers. Daarnaast is de SGP een van de weinig partijen die innovatief kijkt naar vernieuwing in de financiële sector door een oproep te doen om non-bancaire financiering van duurzame landbouw op dure grond te stimuleren via lokale landcoöperaties. Aanvullend is het interessant om te zien dat de SGP actief inzet op steun in de eerste fase van de oprichting van zorg-, energie- en warmte coöperaties door het verstrekken van garanties door de overheid.

Bij de Christen Unie wordt in het verkiezingsprogramma ook naar innovaties in de financiële sector verwezen, zoals het versterken van het mkb-innovatiekrediet en het stimuleren van coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen. Ook wil zij net als de CDA en de SGP de Volksbank omzetten naar een coöperatie gericht op "maatschappelijk betrokken en service-gericht bankieren". Daarnaast willen zij voor  zelfstandige ondernemers die in de problemen komen het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) versoepelen en de maximale rente op Bbz-kredieten verlagen van 8% (soms wel 14%) naar 3%. Een opvallende paragraaf gaat verder over de "Regionale grondbanken" die landbouwgrond op moeten kunnen kopen van boeren die gaan stoppen en die alleen verpacht worden om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Bij de PVV wordt in het verkiezingsprogramma alleen aangegeven dat (familie)bedrijven volledig gesteund moeten blijven worden via overheidssubsidies. Hierbij geen woord over investeringen of kredieten door banken of andere financiers.

De SP wil een nationale investeringsbank voor het mkb om kleine en startende bedrijven makkelijker te laten lenen en  duurzame vernieuwing te bevorderen. Ook wordt in het programma de oproep gedaan om een publieke betaal- en spaarbank te ontwikkelen (net zoals Groenlinks) en dienen banken meer verantwoording af te leggen over de maatschappelijke gevolgen van de leningen die ze verstrekken en het verhogen van de bankenbelasting.

Hierbij de verkiezingsprogramma's (partijen in huidige regering of met >5 zetels in laatste peilingen):

Van regeldruk tot mkb-bank: de plannen van de 'mkb-Kamerleden'

Van regeldruk tot mkb-bank: de plannen van de 'mkb-Kamerleden'

Minder regeldruk, meer maatwerk, zoveel mogelijk financiële ruimte (én perspectief) en een speciale mkb-bank. De Kamerleden en mkb woordvoerders Thierry Aartsen (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Chris Stoffer (SGP) en Eppo Bruins (Christen Unie) gingen in debat in aanloop naar de verkiezingen over hun plannen om het mkb te ondersteunen.

Standpunten rond mkb financiering

Terwijl er vol lof gesproken werd over de steunmaatregelen van de overheid, waren de politici het er over eens dat ondernemers ook aanvullende financiering aan zullen moeten trekken wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd.

Unaniem zijn de politici van mening dat banken het momenteel laten afweten. Thierry Aartsen (VVD) zegt hierover:

"De grote banken hebben het inmiddels laten afweten als het gaat om het mkb. Onder het miljoen hoef je daar niet meer aan te komen. Dat neem ik ze kwalijk, moeten we ze op blijven aanspreken"

Ferme woorden, maar eigenlijk een kansloze oproep. Vanwege de Europese wet- en regelgeving voor banken (op aandringen van de politici zelf aangescherpt na de kredietcrisis!) en het sterke terugdringen van lokale kantoren en accountmanagers die meedenken met de (kleine) ondernemers, is dit segment voor banken onrendabel en niet interessant geworden. Deze druk op blijven voeren op banken werkt dan contra-productief. Het is beter te focussen op wat wel mogelijk is en deze initiatieven ondersteunen.

Chris Stoffer (SGP) is bijvoorbeeld een groot voorstander van crowdfunding als alternatief, geeft hij aan in het interview en Eppo Bruins (CU) ziet vooral mogelijkheden om de Volksbank om te bouwen naar een "mkb-bank" om aan particulieren en kleine ondernemers krediet te verstrekken met "ouderwetse" persoonlijke dienstverlening. Mustafa Amhaouch (CDA) voegt hier nog aan toe dat een organisatie zoals Qredits aan overbruggingskredieten voor het kleinbedrijf bijna net zoveel gedaan heeft als de vier banken samen.

Al met al ferme uitspraken van de politici, die vol in de campagne modus zitten. De politiek lijkt nu inderdaad in te zien dat de oplossingen deze keer niet uit de traditionele sector kunnen komen, maar dat er vol ingezet moet gaan worden op alternatieve oplossingen en het stimuleren van innovatie in de financiële sector.

De video met discussie (50 min) is hier terug te zien: Van regeldruk tot financiën: wat we van deze 'mkb-Kamerleden' kunnen verwachten

Visie ondernemersnetwerken op de mkb financieringsmarkt

Visie ondernemersnetwerken op de mkb financieringsmarkt

Wat vinden de ondernemersnetwerken dat er moet veranderen aan de mkb financieringsmarkt?

ONL voor Ondernemers heeft een uitgebreid verkiezingsmanifest geschreven waarbij zij uitgebreid stil staan bij vernieuwingen in de mkb financieringsmarkt.

ONL Manifest ‘We moeten het geld eerst weer verdienen’

Bij het ONL Manifest is opgebouwd uit drie fases, waarbij vooral op de eerste 2 fases er maatregelen mogelijk zijn om de financiering te vereenvoudigen:

 1. steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis
 2. herstel en groei van de economie
 3. het verbeteren van het ondernemersklimaat

In alle fases speelt financiering een belangrijke rol

Steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis

Terwijl ONL aangeeft dat de overheid ruimhartig is geweest met de steunmaatregelen en deze ook goed door ondernemers gevonden worden, blijft het gebruik van overbruggingskredieten (met overheidsgaranties) erg achter. Zij pleiten voor meer communicatie en uitleg over deze regelingen.

Ook wordt gevraagd om een stopperslening te introduceren om problemen in "de keten" te reduceren bij een faillissement. De overheid neemt dan alle schulden van een ondernemer over, waardoor er nog maar één schuldeiser overblijft: de overheid. Die kan dan tot een betalingsregeling met de ondernemer komen. Hierdoor worden kleinere schuldeisers in de keten ontzien, wordt de situatie overzichtelijker én eenvoudiger voor de stoppende ondernemer.

Herstel en groei van de economie

Om na de crisis weer te gaan groeien, moet er volgens ONL een herstructurering van schulden plaatsvinden en moeten ondernemers weer kunnen gaan investeren in groei. De overheid moet hier een sturende rol in spelen volgens ONL, maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor non-bancaire financiers.

Enkele van de belangrijke suggesties:

 • Opzetten MKB Herstelfonds - Een fonds met een goede betalingsregeling voor de ontvangen coronasteun en het kwijtschelden van schulden aan de overheid
 • Steun voor non-bancaire financiers - Garanties, goedkoop krediet, fiscale maatregelen en aanpassingen aan het mkb financieringslandschap om toegang tot financiering voor het mkb diverser te maken.
 • Creëer een MKB Bank - Geen nieuwe bank, maar naar voorbeeld van de British Business Bank een kennis- en financieringsplatform om innovatieve financiers te ondersteunen.
 • Creëer MKB Future fund - Een fonds voor mkb bedrijven die willen investeren in de energietransitie. ONL ziet dat Invest-NL en het Dutch Future Fund niet toegankelijk zijn voor het (klein) mkb en roept op om een nieuw fonds te ontwikkelen waar ook het mkb gebruik van kan maken.
 • Nationaal Groeifonds meer inzetten voor MKB - Het Nationaal Groeifonds (€20 miljard) richt zich nu alleen op projecten met een omvang van minimaal €30 miljoen. ONL wil graag ok het mkb hiervan laten profiteren.
 • Voer win-win-lening en durfkapitaalregeling in - Ook ONL pleit voor fiscale stimuleringsregelingen voor durfkapitaal.

MKB Nederland

Bij MKB Nederland is er niet een heel duidelijk plan te vinden rond mkb financiering waarmee ze de gesprekken in gaan met de politieke partijen. Voorzitter Jacco Vonhof heeft wel de politiek opgeroepen om een MKB-bank op te richten en eerder deed hij een oproep voor een fonds voor ondernemers die willen stoppen.

Ook pleit hij samen met VNO-NCW al langer voor een privaat fonds voor (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Het kabinet heeft hier alvast €300 miljoen voor gereserveerd.

Oproep aan vermogende particulieren om te investeren in het mkb

Oproep aan vermogende particulieren om te investeren in het mkb

Via Linkedin kwam ik de oproep tegen van Mirjam Terhorst van investeringsfonds Maas & Amstel aan vermogende particulieren om kapitaal beschikbaar te gaan stellen aan investeringsfondsen en non-bancaire financiers om het mkb van groeifinanciering te voorzien. Hierbij zou door het afzetten van de 'ouderwetse' beleggingsbril actief het mkb geholpen kunnen worden, waarbij ook een mooie rendement behaald kan worden.

Ze schreef de oproep als reactie op een discussie in het programma OP1 over bet instorten van de economie door de Corona maatregelen, waarin investeerder Michel Peridon een oproep deed om meer overheidsfinanciering beschikbaar te stellen voor het mkb via banken. Zij vond dit niet ver genoeg gaan en riep Michel Peridon op om zelf actief in actie te komen, vanuit zijn positie als belegger.

Na woorden, ook daden?

Steeds meer fondsen hebben op dit moment zelfs de mogelijkheid om via garantieregelingen (BMKB/KKC/GO) financieringen te verstrekken, waarbij de staatsgarantie er voor zorgt dat bij een eventueel faillissement de financier een deel van de investering terug kan ontvangen. Het risico is daarmee dus al verlaagd voor particuliere beleggers.

Mirjam daagt nu deze groep vermogenden particulieren uit om actief deel te nemen in dit soort fondsen om op korte termijn het mkb te gaan helpen en tegelijkertijd een mooie rendement genereren. Er zijn namelijk voldoende betrouwbare financiers die dagelijks grote groepen kleine en grote ondernemers helpen met financiering. Daar is echter wel de ondersteuning van deze financiers voor nodig.

Ik ben benieuwd of naar aanleiding van deze oproep Michel Peridon of andere vermogende particulieren al contact hebben opgenomen met Mirjam Terhorst!

Vacatures

Komende periode zoekt Stichting MKB Financiering een aantal nieuwe medewerkers:

Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid

Vacature Operationeel Manager en Bestuurslid

Stichting MKB Financiering zoekt een operationeel manager (0,8FTE) met kennis en ervaring op het gebied van non-bancaire financiering. Tevens ben je onderdeel van het driekoppige bestuur van Stichting MKB Financiering.

Heb jij ruime ervaring in de mkb financieringsmarkt, kennis van publiek-private samenwerkingen en met het gestructureerd managen van een nieuwe organisatie en daarnaast bestuurlijke ervaring? Solliciteer dan direct!

Profiel

Je bent een ervaren en gestructureerde operationeel manager met affiniteit met de (non-bancaire) mkb financieringsmarkt. Je kunt hoofd- van bijzaken scheiden en bent goed in staat om te schakelen tussen proces en inhoud.

Verder heb je:

 • Ervaring in het opzetten van een organisatie;
 • Bestuurlijke ervaring is een pré, maar niet vereist;
 • Ervaring op het gebied van (initiëren van) onderzoeken is een pré, maar niet vereist;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Een uitstekend vermogen om het overzicht te behouden, maakt je snel nieuwe informatie eigen en je bent een meewerkend manager die ontspannen feedback geeft en ontvangt;
 • Je bent gericht op het gezamenlijke resultaat en de doelstellingen van de organisatie;
 • Je bent energiek en flexibel, hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit.

Informatie en solliciteren

Ben jij de Operationeel manager en mede-bestuurder die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering via ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)

Vacature Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier (part-time)

Stichting MKB Financiering zoekt een ervaren auditor met kennis en ervaring op het gebied van non-bancaire financiering. Heb jij ruime ervaring in de beoordeling en auditing van organisaties en affiniteit met de non-bancaire financieringsmarkt? Solliciteer dan direct!

Profiel

Je bent een ervaren auditor/risk manager met affiniteit met de (non-bancaire) mkb financieringsmarkt. Je bent zelfstandig in staat om gedurende het jaar de structurele audits en de ad-hoc audits in te plannen.

Verder heb je:

 • Ervaring in het uitvoeren van audits;
 • Minimaal 8 jaar ervaring in risk-management of audits;
 • Kennis van de mkb financieringsmarkt;
 • Geen belangenverstrengeling met bestaande of nieuwe mkb financiers;

Informatie en solliciteren

Ben jij de Auditor Keurmerk Erkend MKB Financier die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering via ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Beleidsadviseur mkb financiering

Beleidsadviseur mkb financiering

Stichting MKB Financiering gaat de komende periode uitbreiden en is op korte termijn op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur mkb financiering voor het volgen en deelnemen aan de politieke discussies rond non-bancaire financiering.

Profiel

Als Beleidsadviseur mkb financiering weet je hoe politieke besluitvorming uitgevoerd wordt en heb je ruime ervaring in het pro-actief volgen en beïnvloeden van politiek-bestuurlijke besluitvorming. Als Beleidsadviseur mkb financiering schakel je daarbij tussen uitvoering en beleid, beïnvloeden en samenwerken en tussen mediacampagnes en Kamerbrieven. Ben jij de spin in het web die onze beleidsdoelen gezamenlijk kan bereiken? Solliciteer dan direct!

Informatie en solliciteren

Ben jij de Beleidsadviseur mkb financiering die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 15 februari 2021 je sollicitatiebrief naar Georgie Friederichs, Bestuurslid Lobby, via georgie@stichtingmkbfinanciering.nl

Contact

Meer weten over nieuwe financieringsvormen en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).